Váš košík

📍Opletalova 20, 11000, Praha, Česko

IT & ICT & mining Kentino s.r.o. Europe

📞 Tel: +420 602 338783

Procházet

Chcete si popovídat?

Zavolejte nám na +420 602 338783

 

 1. Úvod 

Následující Všeobecné obchodní podmínky ("Všeobecné obchodní podmínky") upravují vztahy smluvních stran kupní/licenční smlouvy uzavřené mezi Kentino.cz a.s., Co. Reg. No. 27082440, VAT Reg. CZ27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 8573 ("Kentino" nebo "prodávající") a kupující ("Kupující“).

Podrobné informace o společnosti Kentino jsou k dispozici na adrese www.Kentino.com v sekci "O nás“.

Kupující, je podle těchto Všeobecných obchodních podmínek fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo podnikající fyzická osoba či právnická osoba.

Spotřebitel je soukromá osoba jednající v soukromém postavení, která uzavírá dohodu nebo jinak jedná se společností Kentino.

Podnikatel je fyzická osoba, která má oprávnění podnikat na vlastní účet a odpovědnost s cílem dosahovat trvale zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je podnikatelem (mimo jiné) fyzická osoba, která uzavírá smlouvy/dohody týkající se podnikatelské, výrobní nebo obdobné činnosti nebo zaměstnání podnikatele; nebo fyzická osoba jednající jménem nebo na účet daného podnikatele. Pro účely tohoto dokumentu se podnikatelem rozumí fyzická osoba, která jedná v souladu s předchozí větou v rámci vlastního podnikání. Uvedením registračního čísla v objednávce podnikatel potvrzuje, že je ve smluvním vztahu se společností Kentino považován za podnikatele a že je vázán pravidly stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách pro podnikatele.

Vytvořením objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy pro kupujícího-spotřebitele seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, konkrétně s prohlášeními a zárukami uvedenými v části II těchto podmínek, jakož i s reklamačním řádem, Zásady ochrany osobních údajůa Informace o doručení tvořící nedílnou součást této smlouvy, a výslovně s ní souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku vytvoření objednávky.

Kupující bere na vědomí, že registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga apod. společnosti Kentino nebo jejích smluvních partnerů nemůže kupující používat z důvodu zakoupení zboží nabízeného společností Kentino, pokud zvláštní dohoda nestanoví jinak.

Kupující obdrží kopii Všeobecných obchodních podmínek (VOP) jako přílohu potvrzení objednávky na uvedenou e-mailovou adresu. Faktura obsahující podstatné náležitosti smlouvy včetně účtenek podle zákona o evidenci tržeb a daňové evidence bude zákazníkovi poskytnuta formou odkazu na stažení faktury v elektronické podobě, s čímž kupující tímto souhlasí. Odkazy na uvedené dokumenty jsou zasílány na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvede v objednávce, nebo jsou dostupné po přihlášení do uživatelského profilu kupujícího v sekci Moje Kentino v části Moje nákupy. Pokud máte zájem o fakturu v papírové podobě, můžete využít náš kontaktní formulář.

 1. Předsmluvní prohlášení a záruky pro kupujícího-spotřebitele

Kentino informuje kupujícího-spotřebitele, že:

 1. Náklady na komunikaci na dálku nepodléhají žádným dodatečným poplatkům (společnost Kentino si neúčtuje žádné dodatečné poplatky k částce účtované poskytovatelem internetového/telefonního připojení kupujícího; na rozdíl od smluvních dodávek).
 2. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před převzetím zboží od společnosti Kentino nebo zaplatit zálohu či podobnou platbu za konkrétní služby, pokud je společnost Kentino nabízí a kupující o ně požádá.
 3. Společnost Kentino neuzavírá trvalé smlouvy. Pokud takové smlouvy zprostředkovává společnost Kentino, je kupující informován o nejkratší závazné době trvání takové smlouvy příslušným poskytovatelem spolu s cenou (nebo způsobem jejího určení) účtovanou v jednom zúčtovacím období (které je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena konstantní).
 4. Není-li stanoveno jinak, licenční poplatek stanovený v licenční smlouvě uzavřené na dobu neurčitou je sjednán na celou dobu platnosti licence.
 5. Ceny zboží a služeb uvedené na webových stránkách společnosti Kentino jsou uvedeny včetně a bez DPH, včetně všech případných zákonných poplatků. Náklady na dopravu se však liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, dopravci a způsobu platby objednávky.
 6. Kupující-spotřebitelé mohou a mohou od smlouvy odstoupit (není-li dále stanoveno jinak) ve lhůtě 14 dnů počínaje dnem:
 1. přijetí zboží (kupní smlouvy);
 2. přijetí poslední dodávky (smlouvy o nákupu několika druhů zboží/dodání několika částí) nebo

iii. obdržení první dodávky (probíhající zakázky);

mohou odstoupit od smlouvy písemně, a to buď zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy do centrály společnosti Kentino, na e-mailovou adresu společnosti Kentino, osobním sdělením v kterékoli prodejně Kentino, telefonickým sdělením nebo vyplněním formuláře dostupného na internetových stránkách společnosti Kentino.

 1. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu:
 1. poskytování služeb společností Kentino s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím výpovědní lhůty;
 2. dodání zboží/služeb nabízených za cenu ovlivněnou odchylkami na finančním trhu mimo kontrolu společnosti Kentino, které mohou nastat během výpovědní lhůty;

iii. dodání zboží upraveného podle požadavků/potřeb spotřebitele;

 1. dodávky rychloobrátkového zboží/zboží, které se po dodání nevratně smísí s jiným zbožím;
 2. oprava nebo údržba provedená na místě určeném spotřebitelem podle jeho požadavku (s výjimkou jiných než požadovaných oprav/dodání jiných než požadovaných náhradních dílů);
 3. dodání zboží v zapečetěném obalu, který spotřebitel vyjmul, přičemž toto zboží nelze z hygienických důvodů vrátit;

vii. dodání zvukových záznamů/videozáznamů/PC programů, u nichž byl porušen původní obal;

viii. doručování novin, periodik a časopisů;

 1. dopravní nebo rekreační služby poskytované podnikatelem ve vymezeném období a
 2. doručení digitálního obsahu (doručeného jinak než na fyzickém nosiči s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím výpovědní lhůty, přičemž společnost Kentino zdůrazňuje, že smlouvu o doručení on-line obsahu nelze odvolat).
 1. Náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží společnosti Kentino (odstoupené smlouvy)/náklady na vrácení zboží jinak než běžnou poštou, pokud to povaha tohoto zboží vylučuje (odstoupené smlouvy sjednané mimo obchodní prostory), nese kupující spotřebitel.
 1. Spotřebitel je povinen zaplatit poměrnou část ceny za služby, které již byly zahájeny a které mají být poskytnuty na základě odstoupené smlouvy.
 1. Smlouvy (příslušné faktury) jsou uloženy v elektronickém archivu, který je registrovaným uživatelům Kentino přístupný přímo z jejich uživatelského účtu.
 1. Případné stížnosti může kupující-spotřebitel podat vyplněním kontaktního formuláře. formulář nebo nahlášeny orgánům dohledu/státního dozoru.
 1. V případě předběžných objednávek je cena tohoto zboží pouze odhadována. Konečná cena se může lišit. Společnost Kentino bude kupujícího o případné změně ceny informovat. Kupní cena zboží bude stanovena poté, co bude zboží uskladněno ve skladu společnosti Kentino. Případný rozdíl mezi odhadovanou cenou a kupní cenou bude společností Kentino vrácen nebo Kupující rozdíl doplatí před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předběžnou objednávku zrušit. Společnost Kentino si vyhrazuje právo změnit termín dodání předem objednaného zboží, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od předobjednávky odstoupit. Pokud se okolnosti, které společnost Kentino zvažovala v době předobjednávky, změní do té míry, že po společnosti Kentino nelze rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má společnost Kentino právo předobjednávku bez dalšího zrušit a následně o tom informovat Kupujícího.
 1. Oficiální kontaktní e-mailová adresa je [email protected]. Kentino však doporučuje používat kontaktní formulář.
 1. Společnost Kentino tímto informuje kupujícího-spotřebitele, že společnost Kentino poskytuje bezplatný zpětný odběr některých elektronických zařízení, baterií a akumulátorů za stanovených podmínek. zde.

III. Dohoda

 1. Provedení

Objednávka je vytvořena v okamžiku, kdy kupující přidá požadovaný produkt (zboží, služby, digitální obsah) do košíku a odešle objednávku nebo použije službu "Koupit nyní" (pouze registrovaní uživatelé). Kupující může rovněž uzavřít smlouvu s pomocí zástupců zákaznického servisu Kentino, a to buď telefonicky, nebo e-mailem. Kupující může před závaznou objednávkou změnit produkty přidané do košíku i zvolený způsob dopravy a platby, tj. zkontrolovat podrobnosti objednávky. Kupující je povinen zkontrolovat každý detail, který byl uveden při vytváření objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující odešle objednávku a společnost Kentino obdrží danou objednávku, přičemž společnost Kentino nenese žádnou odpovědnost za případné chyby a omyly (pokud k nim došlo), které vznikly při přenosu dat. Kupující je o uzavřené smlouvě informován v potvrzujícím e-mailovém dopise zaslaném společností Kentino na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

Potvrzující e-mail je zaslán spolu s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Kentino. Není-li ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, lze uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) měnit nebo ukončit pouze dohodou stran nebo v případech stanovených zákonem.

Objednávky v hodnotě nad 100 000 Kč / 4000 EUR s DPH zadané v rámci jedné transakce a/nebo dne budou systémem Kentino vyžadovány k zadání prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu; povoleny budou pouze uživatelské účty použité v minulosti k zadání alespoň jedné objednávky v e-shopu realizované na základě platné smlouvy, která nebyla Kupujícím předčasně ukončena. Pokud Kupující nesplní výše uvedené podmínky, má společnost Kentino právo jeho objednávku okamžitě zrušit.

Kupující bere na vědomí, že pokud je předmětem koupě motorové vozidlo nebo balíček Mystery, není možné uzavřít kupní smlouvu na dálku. Není-li uvedeno jinak, je okamžikem uzavření kupní smlouvy podpis předávacího protokolu kupujícím.

Pokud je se zbožím poskytnut jakýkoli dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen předem kontaktovat společnost Kentino a informovat ji, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude zboží prodáno Kupujícímu bez tohoto dárku. Pokud Kupující předem neinformuje Kentino a dar přijme, je pak Kupující v případě odstoupení od smlouvy dle článku IV. 1. této smlouvy, povinen tento dar vrátit.

Uzavřenou smlouvu archivuje společnost Kentino po dobu nejméně pěti let ode dne jejího uzavření, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Smlouva archivovaná pro účely plnění není dodatečně přístupná jiným než zúčastněným třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích, které je třeba učinit za účelem uzavření smlouvy, vyplývají z a proces uzavření smlouvy je zde srozumitelně popsán.

 1. Dodávka

Na základě kupní smlouvy se společnost Kentino zavazuje dodat kupujícímu zboží, poskytnout kupujícímu digitální obsah/licenci a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo/licenci ke zboží/digitálnímu obsahu zakoupenému na základě kupní smlouvy; kupující se zavazuje zboží/digitální obsah od společnosti Kentino převzít a zaplatit jí kupní cenu.

Vzhledem k tomu, že si společnost Kentino vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Totéž platí s nezbytnými úpravami i pro zakoupené licence nebo služby.

Společnost Kentino dodá kupujícímu zboží spolu s příslušnými doklady, které se k němu vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží/licenci v souladu se smlouvou.

Společnost Kentino splní svou povinnost předat zboží kupujícímu, pokud umožní kupujícímu převzít zboží v místě plnění a řádně o tom kupujícího vyrozumí.

Výrobky, které má společnost Kentino odeslat, jsou kupujícímu (podnikateli) doručeny tak, že zboží předá první přepravní společnosti a umožní kupujícímu uplatnit práva vyplývající z přepravní smlouvy s přepravní společností. Zboží určené pro Kupující-spotřebitele dodá Kentino Kupujícím-spotřebitelům až poté, co Kentino obdrží předmětné zboží od přepravní společnosti.

Pokud je předmětem nákupu digitální obsah, považuje se předmět nákupu za předaný v okamžiku, kdy společnost Kentino doručí kupujícímu e-mailovou zprávu s odkazem ke stažení nebo kdy zpřístupní odkaz ke stažení v uživatelském profilu kupujícího. Společnost Kentino tímto informuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu 60 dnů. Kupující je proto povinen stáhnout digitální obsah v této lhůtě.

Pokud je dodáno více položek nad dohodnuté množství, má se za to, že kupní smlouva byla uzavřena na počet dodaných položek, pokud kupující tyto položky bez zbytečného odkladu neodmítne.

Společnost Kentino dodá kupujícímu zakoupené zboží v dohodnutém množství, kvalitě a provedení.

Pokud není dohodnuto jinak, zboží zabalí Kentino podle úmluvy; pokud žádná úmluva neexistuje, zabalí se dotyčné zboží tak, aby byla zajištěna jeho ochrana a uchování. Totéž platí i pro zboží určené k přepravě.

Z důvodu minimalizace případných škod a zajištění bezproblémového dodání zboží objednaného v rámci jedné transakce a/nebo dne v hodnotě vyšší než 100 000 Kč / 4000 EUR s DPH si společnost Kentino vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny. Po úplném uhrazení kupní ceny Kupujícím je zboží odesláno způsobem uvedeným Kupujícím v objednávce.

 1. Riziko poškození

Zboží je vadné, pokud nemá smluvené vlastnosti. Zboží je považováno za vadné také tehdy, pokud je Kupujícímu dodáno jiné než objednané zboží nebo pokud doklady potřebné k užívání předmětného zboží obsahují vady.

Kupující může reklamovat nesprávné plnění s odkazem na vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy na něj přechází nebezpečí škody, ačkoli se daná vada projeví až později. Kupující může uplatnit práva i s odkazem na vadu, která se stala zjevnou později v důsledku porušení povinnosti společnosti Kentino.

Kupující je povinen prohlédnout zboží, jeho vlastnosti a množství co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Kentino o zjištěných vadách a nedostatcích.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím daného zboží; totéž platí i v případech, kdy kupující odmítne zboží převzít, ačkoli mu společnost Kentino umožnila si zboží prohlédnout a vyzkoušet.

Poškození zboží, ke kterému došlo po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže by k poškození došlo v důsledku porušení povinnosti společnosti Kentino.

Pokud se jedna strana opozdí s převzetím zboží, druhá strana může a může zboží prodat na náklady opožděné strany, a to po předchozím upozornění a poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty opožděné straně k převzetí zboží. Totéž platí i pro prodlení s platbou, kdy zboží nemůže být přijato, pokud není zaplacena kupní cena.

 1. Odpovědnost (Kentino)

Společnost Kentino zaručuje kupujícímu, že zboží je při převzetí kupujícím bez vad. Společnost Kentino Kupujícímu zejména zaručuje, že v okamžiku převzetí zboží Kupujícím:

 1. Zboží má vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud k dohodě nedošlo) vlastnosti popsané společností Kentino nebo výrobcem nebo očekávané kupujícím s ohledem na povahu zboží a související reklamu.
 2. Zboží lze použít k účelům uvedeným společností Kentino nebo k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 3. Zboží se dodává v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 4. Zboží splňuje požadavky stanovené zákonem.

Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím.

Není-li stanoveno jinak, může kupující reklamovat vadné spotřební zboží do 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí pro:

 1. vady související se slevou;
 2. běžné opotřebení;
 3. vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku převzetí Kupujícím; nebo
 4. případy vyplývající z povahy věci.

Kupující může reklamovat vadný spotřební materiál (kosmetiku, drogerii atd.) do dvaceti čtyř (24) měsíců. Pokud je však na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, záruční doba se zkracuje a končí dnem uvedeným na obalu.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud s objednávkou obdrží nějaké dárky, není možné reklamovat vadné dárky do 24 měsíců od jejich obdržení. Spotřebitel může a může vadné dárky reklamovat pouze do 14 dnů od jejich obdržení. Podnikatel nemůže vadné dárky reklamovat.

Záruční lhůty jsou stanoveny v reklamačním řádu.

Záruční doba pro kupující podnikatele může být odlišná; odlišná záruční doba však platí pouze tehdy, pokud je výslovně uvedeno, že uvedl a použije se s prioritou.

Nesprávné plnění nelze reklamovat, pokud kupující o vadě věděl před převzetím zboží nebo pokud danou vadu způsobil kupující.

Na zlevněné/použité zboží, u něhož byla zjištěna vada, může být poskytnuta přiměřená sleva, nikoliv výměna.

 1. Podstatné porušení

Pokud dojde k nesprávnému plnění ve stanovené lhůtě a jedná se o podstatné porušení smlouvy, kupující může a může:

 1. nechat si vadu odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo chybějící součásti, není-li to vzhledem k povaze dané vady nepřiměřené; v případě součásti postižené vadou může kupující požadovat pouze výměnu dané součásti; není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit; není-li však výše uvedené vzhledem k povaze dané vady přiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, může a může si kupující nechat vadu odstranit bezplatně;
 2. odstranit závadu opravou;
 3. obdržet přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od dohody.

Při uplatnění reklamace Kupující informuje společnost Kentino o tom, kterou z výše uvedených možností si zvolil, a učiní tak buď neprodleně, nebo bez zbytečného odkladu poté, přičemž zvolenou možnost lze následně změnit pouze tehdy, pokud to společnost Kentino schválí; s výjimkou vady, kterou Kupující požaduje opravit a která je následně označena jako neopravitelná. Nebudou-li vady odstraněny společností Kentino v přiměřené lhůtě nebo bude-li Kupující informován společností Kentino, že předmětné vady nebudou odstraněny, může a může Kupující namísto odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující nezvolí jednu z výše uvedených možností, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení - viz níže.

Kromě případů, kdy společnost Kentino nemůže dodat nové zboží bez vady, vyměnit součástku nebo zboží opravit, mohou kupující-spotřebitelé požadovat přiměřenou slevu také v případech, kdy společnost Kentino nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě nebo kdy by náprava způsobila kupujícímu značné obtíže.

 1. Nepodstatné porušení

Pokud nesprávné plnění představuje jiné než podstatné porušení, může kupující nechat vadu odstranit nebo mu může být poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost Kentino dodat chybějící díly nebo odstranit právní vadu. Ostatní vady může společnost Kentino odstranit dle svého uvážení buď opravou, nebo dodáním nového zboží.

Pokud společnost Kentino neodstraní vadu v řádném termínu nebo odmítne vadu odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, přičemž zvolenou variantu lze poté změnit pouze tehdy, pokud to společnost Kentino schválí.

 1. Obecné porušení

Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo vyměněné součásti může kupující uplatnit i v případech, kdy vadu lze odstranit, ale zboží nelze užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo větší počet vad (nejméně tři vady současně).V těchto případech může kupující od smlouvy odstoupit.

V případě dodání nového zboží vrátí kupující původní zboží zpět společnosti Kentino (spolu s veškerým příslušenstvím dodaným spolu se zbožím), a to na náklady společnosti Kentino.

Pokud kupující neoznámí vadu bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu zjistit, pokud by zboží řádně a s dostatečnou péčí prohlédl, nebude mu soudem přiznáno právo z nesprávného plnění. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co Kupující mohl vadu zjistit, pokud by zboží s dostatečnou péčí prohlédl, nejpozději však do dvou let od dodání zboží Kupujícímu.

 1. Záruka kvality

Poskytnutím záruky za jakost se společnost Kentino zavazuje, že dané zboží bude vhodné pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Totéž platí i pro záruční dobu nebo datum minimální trvanlivosti uvedené na obalu nebo v reklamě. Záruka může být rovněž sjednána s odkazem na jednotlivé součásti zboží.

Záruční doba začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. Má-li být zboží odesláno kupujícímu podle dohody, začíná záruční doba běžet až dnem odeslání zboží na určené místo. Má-li být zakoupené zboží uvedeno do provozu jinou osobou než společností Kentino, začíná záruční doba běžet až dnem uvedení zboží do provozu, pokud je příslušná služba uvedení zboží do provozu objednána Kupujícím nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a pokud je poskytnuta potřebná součinnost a spolupráce Kupujícího k provedení této služby.

Kupující nemůže uplatnit záruku na vadu způsobenou vnějšími okolnostmi poté, co na něj přešlo nebezpečí škody.

 1. Digitální obsah

Při používání digitálního obsahu (včetně softwaru, PC her, her pro konzole atd.) zakoupeného od společnosti Kentino je kupující povinen dodržovat povinnosti stanovené tímto dokumentem, autorským zákonem a licencí produktu (např. EULA). Kupující, který je nedodrží, nese odpovědnost za škodu a může čelit trestněprávním důsledkům.

Kupující digitálního obsahu (pouze soukromé osoby) mohou a mohou digitální obsah používat výhradně pro svou osobní potřebu a k jiným účelům než pro hospodářský nebo obchodní prospěch, ať už přímý nebo nepřímý, pokud licence nestanoví jinak. Kupující dále nesmí kopírovat ani jinak rozmnožovat, pořizovat kopie nebo výpisy a jinak nakládat se zakoupeným digitálním obsahem v rozporu s autorským zákonem, jinými právními předpisy nebo licencí produktu. Přístup k digitálnímu obsahu může být odepřen a/nebo licence deaktivována, pokud byl digitální obsah získán nelegálně.

Totéž platí i pro digitální obsah, který společnost Kentino poskytuje kupujícímu zdarma.

 1. Zvláštní pravidla při koupi motorového vozidla

Smlouvu o prodeji osobního motorového vozidla lze uzavřít pouze za fyzické přítomnosti kupujícího v prodejně Kentino, kde si kupující může vozidlo prohlédnout a kde bude seznámen s provozem vozidla a záručními a servisními podmínkami. Společnost Kentino rovněž zodpoví případné dotazy Kupujícího.  

Pokud se kupující rozhodne pro rezervaci, může společnost Kentino požadovat zálohu, která bude kupujícímu ukázána předem po vložení motorového vozidla do vozíku. Tato záloha je splatná při potvrzení. Tato záloha bude započtena proti kupní ceně. V případě zrušení rezervace vrátí společnost Kentino kupujícímu zálohu do 7 dnů. Záloha není úročena.

Potvrzení objednávky z informačního systému Kentino slouží pouze jako potvrzení rezervace příslušného motorového vozidla, jehož podrobná specifikace je uvedena v předávacím protokolu.

Po předání vozidla kupujícímu může být vozidlo předáno kupujícímu. O předání bude sepsán předávací protokol, který bude dokumentovat převzetí.

Kupující se stává vlastníkem vozidla úplným zaplacením kupní ceny a převzetím vozidla. Obdobně toto pravidlo platí pro nákup souvisejících licencí nebo služeb.

Pokud je s kupujícím uzavřena smlouva o prodeji osobního motorového vozidla dálkovým způsobem a kupující od smlouvy odstoupí v zákonné 14denní lhůtě ode dne předání v situaci, kdy kupující již vozidlo zaregistroval v příslušném registru motorových vozidel (nebo mu byl příslušným orgánem vydán technický průkaz), Kentino nevrátí kupní cenu v plné výši, ale sníženou o částku, o kterou se snížila hodnota tohoto vozidla v důsledku jeho registrace v příslušném registru motorových vozidel (nebo v důsledku vydání technického průkazu k tomuto vozidlu příslušným orgánem). Minimální částka je 30%.

Není-li v tomto článku stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah založený kupní smlouvou o prodeji osobního motorového vozidla příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.

 1. Zvláštní pravidla pro nákup balíčku Mystery Pack

Kupní smlouvu na Mystery Pack lze uzavřít pouze za fyzické přítomnosti kupujícího v prodejně Kentino, kde mu zaměstnanci Kentino vysvětlí, jak Mystery Pack funguje. Společnost Kentino rovněž zodpoví případné dotazy Kupujícího. Teprve poté bude Mystery Pack předán Kupujícímu, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a společností Kentino.

Potvrzení objednávky z informačního systému Kentino slouží pouze jako potvrzení rezervace balíčku Mystery Pack.

Kupující se stává vlastníkem Tajemného balíčku úplným zaplacením kupní ceny a převzetím balíčku. Obdobně toto pravidlo platí pro nákup souvisejících licencí nebo služeb.

 1. Zvláštní pravidla při nákupu obuvi

Vzhledem k dopadu na životní prostředí společnost Kentino doporučuje, aby si kupující při nákupu obuvi pečlivě změřili velikost bot a vyhnuli se tak zbytečnému stahování.   

Společnost Kentino také doporučuje, aby si kupující obuv vyzkoušel ihned po obdržení, a to v čistých ponožkách, aby byl zajištěn minimální hygienický dopad na obuv.

V případě odstoupení od kupní smlouvy musí kupující vrátit obuv čistou, nepoužitou a v původní krabici (jako by si obuv zkoušel v obchodě). Nejsou-li splněny podmínky uvedené v předchozí větě (obuv je obnošená, použitá, špinavá nebo dokonce poškozená), má společnost Kentino nárok na kompenzaci v podobě snížení ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že nevhodným používáním obuvi při jejím zkoušení může dojít k výraznému snížení hodnoty zboží a tím i k výraznému snížení vrácené kupní ceny kupujícímu z titulu náhrady škody za toto snížení. 

 1. Další prodej

Pokud kupující předmět zakoupený u společnosti Kentino dále prodá, daruje nebo jinak převede vlastnictví na jinou osobu, je povinen. komunikovat to Kentinovi.

Pokud kupující neoznámí tuto skutečnost společnosti Kentino, bude společnost Kentino nadále považovat kupujícího za vlastníka věci, a tedy za osobu oprávněnou k jakýmkoli právům a náhradám souvisejícím s vadným plněním.

 1. Zvláštní pravidla při nákupu alkoholických nápojů

Osobám mladším 18 let je zakázáno nakupovat alkoholické nápoje a navštěvovat místa, kde jsou alkoholické nápoje nabízeny. Kupující je povinen před podáním objednávky alkoholického nápoje deklarovat minimální věk 18 let. Společnost Kentino prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že při převzetí alkoholického nápoje je společnost Kentino, případně dopravce nebo jiný subjekt, který alkoholický nápoj Kupujícímu doručuje, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti za účelem ověření, zda je Kupující starší 18 let. Pokud se kupující této kontrole nepodrobí nebo je mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj vydán a dojde k automatickému odstoupení od kupní smlouvy ze strany společnosti Kentino. Kupující bere na vědomí, že konzumace alkoholických nápojů uvnitř a v okolí prodejen společnosti Kentino je přísně zakázána.

 1. Zvláštní pravidla pro nákup poukazů třetích stran (neplatí pro dárkové poukazy Kentino)

Kentino je pouze prodejcem poukazu. Poskytovatelem služby a prodejcem zboží, jakožto plnění poskytovaného na základě poukazu, je třetí osoba (poskytovatel). Kupující proto musí za účelem využití plnění spojeného s poukazem kontaktovat příslušného poskytovatele a dohodnout s ním podrobnosti poskytnutí konkrétní služby a/nebo odběru konkrétního zboží. Po zakoupení poukazu obdrží Kupující na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém profilu, tedy na adresu, kterou uvedl při dokončení objednávky, jedinečný kód poukazu. Rizika spojená s tímto poukazem tímto přecházejí na Kupujícího. Kupující sdělí tento jedinečný kód Poskytovateli před samotným poskytnutím služby a/nebo převzetím zboží. Poskytovatel ověří platnost kódu a bez zbytečného odkladu (pokud se s Kupujícím nedohodne jinak) poskytne Kupujícímu danou službu a/nebo předá zboží. Poukaz je považován za uplatněný v okamžiku, kdy poskytovatel zadá jedinečný kód poukazu do informačního systému Kentino (ověří jeho platnost). Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o koupi poukazu do 14 dnů ode dne převzetí poukazu, to neplatí, pokud kupující poukaz v této lhůtě již využil. V případě reklamace zboží a/nebo služeb Kentino doporučuje Kupujícímu obrátit se přednostně na poskytovatele, a to s ohledem na možnost rychlejšího vyřízení stížnosts a možnost sjednat si u poskytovatele náhradní plnění za konkrétní službu a/nebo zboží dle voucheru.

 1. Withdrawal

If the withdrawal concerns a device on which the Buyer has stored some personal data, Kentino recommends that the Buyer back up his/her personal data and then delete it from the device.

 1. Withdrawal by the Buyer-Consumer

Consumers may and can withdraw from the agreement within a period of 14 days. The period stated in the first sentence commences on the day the agreement is executed, this being the day of:

 1. přijetí zboží (kupní smlouvy);
 2. přijetí poslední dodávky (smlouvy o nákupu několika druhů zboží/dodání několika částí) nebo
 3. receiving the first delivery (ongoing contracts).

Consumers may withdraw from the agreement by completing and submitting the formulář; once submitted, the completed form is confirmed as received by Kentino in writing without undue delay.

Consumers may withdraw from the agreement also by sending a notice of withdrawal to:

Kentino.com – Reklamace,

Cestmirova 25

14000 Praha

Česko

If the Buyer-Consumer withdraws from the agreement, then is obliged to return to Kentino the goods delivered by Kentino and do so at consumer’s cost without undue delay, however, no later than within 14 days after withdrawing from the agreement.

The goods are to be returned by the Buyer-Consumer complete, i.e. along with the delivered accessories and complete documentation, undamaged, clean, in the original packaging (if possible) and in the condition and value in which the goods have been received by the Buyer. Any fuel tanks returned as part of the returned goods must be returned empty.

Agreements for the purchase of consumables (cosmetics, drugstore items, etc.) may be withdrawn only if the consumables in question are returned by the Buyer-Consumer undamaged, unused and in the original packaging.

Buyers-Consumers deciding to withdraw from the agreement in the given period are recommended by Kentino to send the goods to Kentino’s address along with a cover letter incl. the reason for withdrawal (not necessary), reference number of the proof of purchase and number of bank account so that the case can be addressed without delay. The cover letter will also state whether the Consumer wishes to receive the refund in cash or in Kentino Credit.

Buyers-Consumers are liable to Kentino for any decrease in value of the goods caused by handling the goods other than as required by the nature and characteristics of the goods.

In the event of cash reimbursement, Kentino may require that the Buyer-Consumer present his/her ID card (passport or passport) in order to prevent any potential damages or money laundering. If the Buyer-Consumer fails to present either of these documents, Kentino may refuse to make a reimbursement.

Buyers-Consumers withdrawing from the agreement are refunded the entire amount paid under the agreement whereby this amount is refunded by Kentino without undue delay, however, no later than within 14 days following the withdrawal, and with the use of the same method of payment as agreed in the agreement. If Kentino is entitled to compensation for the reduction in the value of the goods, this will be included in the Buyer-Consumer’s claim for a refund of the purchase price.

If the Buyer-Consumer has full registration (filled name, surname, address and contact email in a customer profile on Kentino.com) Kentino can refund the money—with the exception of shipping cost—via special gift cards (Kentino Credit) on the Buyer-Customer’s request, which can be used under the Kentino Credit service.

Buyers-Consumers withdrawing from the agreement may be refunded the entire amount paid only after the goods are returned to Kentino or after the Buyer-Consumer prove that the goods have been sent to Kentino. The Buyer-Consumer is obliged to return the goods to Kentino without undue delay after withdrawal from the contract, but no later than within 14 days.

Buyer-Consumers acknowledge that if the goods are delivered along with any gifts, Kentino and the Buyer-Consumer enters into a contract of donation on the condition that such contract of donation terminates as soon as the consumer enjoys its right and withdraws from the purchase agreement within a period of 14 days whereby the Buyer-Consumer must return the goods in question along with the gifts and everything obtained in relation thereto; if not returned, the same will be considered unjust enrichment. If the profits acquired by unjust enrichment cannot be returned, Kentino may and can claim monetary compensation in the amount of ordinary price. Withdrawal from the gift contract does not terminate the purchase contract and the contracts are considered in this respect to be separate.

 1. Withdrawal by the Buyer-Entrepreneur and in Other Cases

The Buyer-entrepreneur is not allowed to withdraw from the purchase agreement if the price of the purchased goods exceeds 15,000 CZK incl. VAT or in the case of a graphics card purchase or mining servers or crypto mining ASICs.

If allowed to withdraw from the purchase agreement, the Buyer-entrepreneur acknowledges that the purchase price paid may and can be refunded less the reduced value of the goods in question.

Compensation for the reduction in the value of the goods or compensation for the costs of reintroduction of the goods for sale will be included in the returned purchase price to the Buyer-entrepreneur.

If the goods in question cannot be returned in the condition originally received by the Buyer-entrepreneur, the agreement cannot be withdrawn or delivery of a new goods claimed. This does not apply if:

 1. The condition changed due to the inspection of the goods for defects.
 2. The goods were used by the Buyer-entrepreneur before the goods were found defective.
 3. The goods cannot be returned in the original condition for reasons other than beyond control (willful act or neglect) of the Buyer-entrepreneur. OR
 4. The goods were sold by the Buyer-entrepreneur before the goods were found defective, consumed by the Buyer-entrepreneur or altered by the Buyer-entrepreneur in ordinary use. If only a part of the goods were used and Kentino allows the Buyer-entrepreneur to withdrawn from the purchase agreement, consumed or altered, the Buyer-entrepreneur returns to Kentino everything that can be returned and compensates Kentino up to the amount of benefit received from using the goods.
 5. If the Buyer-entrepreneur does not report the defect in the period, the Buyer-entrepreneur loses the right to withdraw from the agreement.

In order to protect the rights of the Buyer-entrepreneur if the Buyer is a legal entity and will require payment of a credit note in cash directly at the Kentino branch, then the relevant amount will be transferred only to persons authorized to act on behalf of the legal entity, ie. to a statutory body, or to a person who is presented with a certified power of attorney, or to a person who is listed as the “administrator” in the buyer’s profile at Kentino.com. and proves themselves by an identity card.

All pre-orders are not refundable. All orders for ASIC miners are not refundable. ASIC miners are not eligible for returns of price of crypto-currency they mainly mine changed more than 10%.

 1. Withdrawal in Case of Using the Cashvoucher Service

Cashvoucher is a service provided with the exclusive consent of the Buyer, who can choose it as an alternative to a standard refund if the Buyer withdraws from the purchase agreement within the claim process or within the withdrawal from an agreement in accordance with the Business terms.. The Cashvoucher service is governed by the special terms and conditions listed zde.

 1. Withdrawal From an Agreement by Kentino in Case of Pricing Errors

Except for cases stipulated by law, Kentino is entitled to withdraw from the contract in case of an obvious pricing error.

Kentino can and may withdraw from the contract pursuant to this point within 14 days of the day following the date of conclusion of the purchase agreement between the Buyer and Kentino by Kentino canceling the order or by otherwise indicating to the Buyer that it is withdrawing from the agreement.

If the Buyer has paid at least part of the purchase price of the goods, this amount will be transferred back to his/her bank account no later than 14 days from the day following the date of withdrawal from the contract by Kentino.

 1. Withdrawal From an Agreement by Kentino in Case of Selling Alcoholic Beverages

Kentino declares and the Buyer acknowledges that upon collection of any alcoholic beverage, Kentino, or the carrier or any other entity delivering the alcoholic beverage to the Buyer, is entitled to check the identity card or other proof of identity in order to verify that the Buyer is over 18 years of age. If the Buyer fails to submit to this check or is under 18 years of age, the alcoholic beverage will not be delivered to the Buyer and the Purchase Agreement will be automatically cancelled by Kentino. If the Buyer has paid at least part of the purchase price of the goods, this amount will be refunded to the Buyer within 14 days of the day following the date of withdrawal by Kentino, in the same manner as Kentino accepted the payment from the Buyer.

 1. Personal Data Protection and Security

The terms and conditions for personal data protection are available here. These terms are legally binding for the Buyer.

 1. Business Hours

Orders placed in the Kentino e-shop are accepted 24 hours a day, seven days a week.

In cases of an information system failure or higher power, Kentino assumes no liability for non-observance of the stipulated business hours of the e-shop.

Business hours of all Kentino stores are listed on the Kentino website; the business hours may change.

VII. Prices

The prices are contract prices. Prices quoted on-line in the Kentino.com e-shop are always up to date, valid, and listed in Czech crowns (CZK), with the exception of cases when the wrong price is stated as stipulated in the provisions below in this article.

Prices quoted for individual products are final, that is, incl. VAT and other taxes and fees (if any) payable by the Buyer-consumer for a product in question (excl. shipping fees, collection fees and cost of distance communication shown in the shopping cart in the amount depending on the option selected by the Buyer).

If Kentino has purchased the goods from a non-VAT payer and offers them in the used, new, or unpacked category, the price of the goods is calculated net of VAT in accordance with the provisions of Art. § 90 of Act no. 235/2004 Coll., On Value Added Tax. The Buyer acknowledges that this fact may be reflected in the invoice for the order in question.

The Buyer acknowledges that the final prices for products are given after rounding to whole crowns in accordance with the relevant legislation, so in specific situations, the final sum of all purchased products may differ minutely from the purchase price originally indicated. This may happen due to rounding to whole crowns. Detailed breakdown of purchase price, incl. hellers is always listed in the buyer’s cart.

Special promotion prices are valid either until Kentino’s stocks are exhausted (with displayed information as to the number of items in question offered for the special promotion price) or for a limited period, depends on whichever occurs first.

It is Kentino’s interest to inform the Buyer as accurately as possible about the real value of discounts provided on the goods/services/licences sold on its e-shop. The original price means the lowest price at which the goods/services/licences in question were sold by Kentino on its e-shop in the 30 days preceding the 1st day of the calendar month, without taking into account any possible bonuses, sales promotion marketing campaigns and other sales or price drops. In addition, if the product/service/licence is included in a sales  campaign with separate campaign terms and conditions in which the discount is granted automatically (e.g. Black Friday, Summer Sale), then the original price is recalculated for the 30-day period immediately preceding the date of inclusion of the product/service/licence in the campaign.

The Buyer acknowledges that Kentino and the Buyer need necessarily not enter into the agreement, especially if the goods or related services (delivery, extended warranty insurance, etc.). are ordered by the Buyer for a price mistakenly quoted on the website due to the internal Kentino system error or Kentino’s staff misconduct. In that case, Kentino is entitled to withdraw from such a contract, even after the Buyer has received an e-mail confirming the order. In such case, Kentino informs the Buyer of this fact without undue delay. Examples of pricing errors may include:

 • the price of the goods is clearly and obviously incorrect (e.g. does not reflect the original purchase price or the regular price of the goods);
 • the price is missing one or more digits, or shows more digits than it should;
 • the discount exceeds 50% without the goods being part of a special marketing campaign or a sale marked with a special symbol and advertising the appropriate discount sum.

Kentino would like to point out that the Kentino information system may automatically state that the goods are on sale even when the price is obviously wrong. In case the Buyer has any doubt whether the goods are really discounted or it is a pricing mistake, the Buyer is obligated to contact Kentino and verify the price status.

Kentino reserves the right to declare the purchase agreement void in case of misused personal data, TIN/CIN numbers, misused payment card, etc. or with reference to the intervention of an administrative or court authority of which the Buyer is informed by Kentino. The Buyer acknowledges that the purchase price cannot be entered into as valid in the aforementioned cases.

In addition, Kentino reserves the right to declare a purchase agreement void if unauthorised use of a discount card or similar voucher has been made in violation of its terms and conditions, in particular if:

 • the discount card was applied to goods other than those for which it was intended;
 • the discount card was used in conjunction with another discount, even if the addition of these discounts has not been expressly prohibited;
 • the discount card was used for a purchase in the amount below the minimum set price;
 • Kentino discovers that the discount card has already been used.

The Buyer acknowledges that in these cases the purchase agreement cannot be validly concluded, and the Buyer acknowledges that Kentino is entitled to claim, among other things, unjust enrichment.

VIII. Orders

Orders can be placed as follows:

 1. in the e-shop operated by Kentino (“e-shop“);
  b. by e-mail via  www.Kentino.com/Contact;
  c. in person in one of the Kentino stores;
  d. by chat;
  e. by phone.

Orders directly to some of our shops can be placed at any time within the opening hours of this shop. Telephone orders can be placed through the Kentino call center during the business hours of the call center.

Kentino recommends placing the orders in the e-shop by logging into the Buyer’s user account registered with Kentino. If using public access, Kentino further recommends logging out after placing the order.

Information about the exact shipping time is included in the e-mail letter sent to the Buyer. The shipping period and fees depend on the option selected by the Buyer in the second step of placing the order.

 1. Payment Methods

Kentino accepts the following for methods of payment.

Unless paid in full and received, the goods remain the property of Kentino. The risk of damage passes to the Buyer upon receipt.

Once the order is placed, the billing details of the Buyer cannot be edited.

Kentino reserves the right to offer only some methods of payment to the Buyer and do so at its own discretion.

Under the Sales Registration Act, Kentino is required to provide the customer with a receipt and register the sale with the tax office online; in the case of technical difficulties, this may be done within 48 hours after the sale has been completed.

In the case of payment by credit card at the store, the Buyer is obligated to conceal his/her credit card information and the PIN code.

Payments in Cryptocurrency

The Buyer may also choose to pay in one of the cryptocurrencies accepted by Kentino (e.g. Bitcoin). If the Buyer in such case for any reason requests a refund of the purchase price for the goods so purchased, the purchase price may be refunded only in the currency indicated on the invoice for the goods so purchased (usually in Czech crowns) and in the amount indicated on the invoice. Any fluctuations in the cryptocurrency exchange rate will not be taken into account when refunding the purchase price, which the Buyer acknowledges.

Refunds

If the Buyer withdraws from a concluded contract with Kentino, or if the Buyer is refunded for any other reason, Kentino will return the funds received from him/her under the purchase agreement in the same manner. The Buyer is responsible for providing the correct and accurate data for the refund, which the Buyer communicates to Kentino if it is not possible to return the funds in the same way as the payment for the order (e.g. the customer paid in cash at the store or courier, the customer’s payment card expired and Kentino does not have other payment details of the Buyer), or in the event that Kentino, at its own discretion, complies with the Buyer’s request to change the method of refund.

 1. Delivery Conditions
 2. Delivery Options

Kentino provides or arranges various delivery/shipping options according to the current availability of individual services and with regard to their capacity and range. In case of force majeure or IT system disruption, Kentino assumes no liability for late delivery of goods.

Information about the offered options, up-to-date terms and conditions and prices is available at HERE.

 1. Other Conditions

If the Buyer is collecting an order that has been paid in advance on-line, the Buyer shall present an identification PIN code, which Kentino will send to the phone number stated by the Buyer in his/her order. The Buyer is obligated to ensure that this PIN code is not disclosed to any other person and is not misused in any other way.

To prevent damage/legitimisation of proceeds of crime (if any), Kentino or Kentino’s contractual partners may and can request that the goods paid in advance be collected against a valid identity document (ID card, passport). Unless the said document is presented, the goods in question may and can be refused by Kentino or Kentino’s contractual partners to be collected. This right arises with the provisions of Art. § 2900 of the Civil Code, which stipulates the duty of prevention and precaution.

Goods purchased with a 0% VAT rate by Buyer-entrepreneur who is a VAT payer at the moment of purchase will be delivered only to the governing body of the legal entity in question, to the person authorized in the submitted authenticated power of attorney, or to the person listed as the “administrator” in the Buyer’s profile on the website www.Kentino.com. Goods purchased by Buyers-freelancers being VAT payers at the moment of purchase will be delivered to the Buyer-freelancer in question only against a valid ID document (ID card or passport).

If not collected personally at the store, goods purchased by Buyers being VAT payers at the moment of purchase and invoiced with a 0% VAT rate will be obligatorily delivered to the central office or business premises registered in the Commercial Register, Register of Trade or a similar register.

When receiving the goods from the shipping company, the Buyer – along with the shipping company representative – is to properly and thoroughly inspect the consignment (namely the number of parcels, intact sealing tape bearing the company logo, and intact packaging) as per the enclosed delivery note. The Buyer may refuse to accept the delivery shipped contrary to the purchase agreement, for instance with reference to incomplete or damaged consignment. If accepting the damaged consignment from the shipping company, the Buyer is to describe the damage in the delivery note of the shipping company.

Incomplete or damaged consignments must be immediately reported by e-mail to [email protected] and the damage be described in the report on damage executed with the shipping company representatives and sent to Kentino by chat/—-/, e-mail or post without undue delay. Any subsequent claims of incomplete delivery or damaged packaging do not limit the Buyer’s right to claim the warranty; yet, they enable Kentino to prove that the same do not represent a conflict with the purchase agreement.

Pre-orders and orders for Bitmain machines can be delayed up to 180 days without right for compensation. Pre-orders and orders for Jasminer,  ICERIVER ASICs and all other ASIC miners brands miners can be delays for 90 days without right for compensation. Acceptable delay for all other orders is 60 days.

 1. Záruka

The warranty terms and conditions are governed by the Kentino Claims Code and relevant provisions of Czech law. In general, the warranty certificate is replaced by the proof of purchase (please see the Claims Code for more details).

XII. Closing Provisions

Relationships and possible disputes arising from the contract shall be settled exclusively under the law of the Czech Republic and shall be settled by the competent courts of the Czech Republic. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply.

Any disputes arising

mation about the alternative dispute resolution can be found zde. Kentino, however, recommends the Buyer to first contact Kentino to address the situation.

The agreement is entered into in the Czech language. If the agreement is required to be translated for the Buyer into another language, the Czech version prevails in case of discrepancies between the two language versions.

These General Business Terms and Conditions and parts hereto come into force and effect on 21 November 2022, repealing all the previous versions and their parts, and are available at the Kentino headquarters and stores or on-line at www.Kentino.com.

Podmínky služby

Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti 

Prodávající se tímto výslovně zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, týkajících se prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Toto zřeknutí se odpovědnosti ze strany prodávajícího nemá žádný vliv na podmínky případné záruky výrobce. Vlastnické právo ke zboží, které je zde zakoupeno, si ponechává prodávající až do úplného zaplacení zboží kupujícím a v tomto okamžiku přechází vlastnické právo na kupujícího. Pokud je zde zakoupené zboží zakoupeno pro účely vývozu, musí kupující před odesláním do cizí země získat od federální vlády určitou vývozní dokumentaci. Záruky výrobců na vyvážené zboží se navíc mohou lišit nebo mohou být dokonce neplatné. V případě dotazů se prosím informujte. Veškerá odpovědnost se vztahuje pouze na zakoupené výrobky.

Podmínky a zásady: 

Informace o nás

Kentino.com je web provozovaný společností Kentino s.r.o. . Jsme registrovaní v České republice v Praze pod číslem CZ05066743 a sídlíme na adrese Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika. V tomto oboru jsme se etablovali v roce 2012 a v roce 2016 jsme působili pod jiným obchodním názvem a aktualizovali logo a název na Kentino s.r.o.

Naše produkty a popisy

Obrázky a popisy výrobků na našich stránkách jsou pouze ilustrativní a mají vám poskytnout přibližnou představu o dostupných výrobcích. Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zobrazili skutečnou barvu a kosmetický stav výrobků, nemůžeme zaručit, že bude přesně odrážet barvu výrobků. V souladu s tím se výrobky, které vám budou dodány, mohou od obrázků na webu mírně lišit, ale vždy se snažíme zveřejňovat oficiální obrázky výrobků a skutečné obrázky.

Vzhledem k tomu, že naše činnost zahrnuje prodej převážně použitých výrobků, podrobné specifikace výrobků na našich stránkách odrážejí specifikace poskytnuté příslušným výrobcem. Další informace a specifikace výrobků na našich stránkách mohou být k dispozici přímo u výrobce. V případě jakýchkoli dotazů nebo v případě, že si přejete získat další podrobnosti o výrobcích, se na nás obraťte ještě před odesláním objednávky.

Společnost zaručuje, že zboží bude v době dodání odpovídat popisu, který společnost uvedla. Je odpovědností zákazníka, aby si před objednáním zboží ověřil jeho kompatibilitu a vhodnost pro konkrétní účel. Společnost si tímto vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění drobné změny ve specifikacích, designu nebo materiálech, které bude považovat za nezbytné nebo žádoucí na základě zkušeností.

Dostupnost všech produktů zobrazených na našich stránkách závisí na jejich dostupnosti. Pokud objednaný výrobek nebude k dispozici, budeme vás co nejdříve informovat e-mailem a vaši objednávku nezpracujeme.

Společnost může podle svého uvážení přijmout nebo odmítnout jakoukoli objednávku, ať už z důvodu, že zařízení již není k dispozici, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme pouze v souladu s našimi Zásady ochrany osobních údajů. Věnujte prosím čas přečtení tohoto dokumentu, protože obsahuje důležité podmínky, které se vás týkají.

Právo na nákup zboží (váš status)

Zadáním objednávky prostřednictvím našich stránek zaručujete, že:

 • Jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy;
 • Je vám nejméně 18 let;

Naše právo měnit tyto podmínky

Tyto podmínky můžeme čas od času upravit, aby odrážely změny ve způsobu, jakým od vás přijímáme platby, změny v příslušných zákonech a regulačních požadavcích a/nebo změny v možnostech našich systémů.

Pokaždé, když si u nás objednáte Produkty, budou se na smlouvu uzavřenou mezi vámi a námi vztahovat podmínky platné v daném okamžiku.

Kdykoli tyto Podmínky změníme v souladu s tímto článkem, oznámíme vám to na našich stránkách uvedením, že tyto Podmínky byly změněny, a v horní části této stránky uvedeme datum, kdy změněné Podmínky vstoupí v platnost.

Pokud jste firemní zákazník

Toto ustanovení platí pouze v případě, že jste podnikatel.

Pokud nejste spotřebitel, potvrzujete, že jste oprávněni zavazovat jakoukoli firmu, jejímž jménem používáte naše stránky k nákupu produktů.

Tyto Podmínky a jakýkoli dokument, na který se v nich výslovně odkazuje, představují úplnou dohodu mezi vámi a námi. Potvrzujete, že jste se nespoléhali na žádné prohlášení, slib nebo prohlášení učiněné nebo dané námi nebo naším jménem, které není uvedeno v těchto Podmínkách nebo v jakémkoli dokumentu, na který se v nich výslovně odkazuje.

Jak vzniká smlouva mezi vámi a námi

Náš proces objednávání vám umožňuje zkontrolovat a opravit případné chyby ještě před odesláním objednávky k nám. Věnujte prosím čas přečtení a kontrole své objednávky na každé stránce objednávky pr
proces.

Po zadání objednávky od nás obdržíte e-mail s potvrzením, že jsme vaši objednávku obdrželi. Upozorňujeme, že to neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka pro nás představuje nabídku na koupi výrobku. Všechny objednávky podléhají přijetí z naší strany a my vám toto přijetí potvrdíme zasláním e-mailu, který potvrzuje, že Produkty byly odeslány ("Potvrzení o odeslání"). Smlouva mezi námi vznikne až po zaslání potvrzení o odeslání.

Smlouva se vztahuje pouze na ty produkty, které jsme potvrdili v potvrzení o přijetí. Nejsme povinni dodat žádné další Výrobky, které mohly být součástí vaší objednávky, dokud nebude přijetí těchto Výrobků potvrzeno v samostatném Potvrzení o přijetí.

Pokud vám nemůžeme produkt dodat, například proto, že není skladem, není již dostupný nebo je na našich stránkách uvedena chyba v ceně, jak je uvedeno v odstavci "Naše produkty a popisy", budeme vás o tom informovat e-mailem a vaši objednávku nezpracujeme. Pokud jste již za Výrobky zaplatili, vrátíme vám co nejdříve celou částku.

Tyto podmínky a smlouva mezi námi budou vždy sděleny v anglickém, českém, slovenském nebo francouzském jazyce.

Práva spotřebitelů

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, můžete od smlouvy odstoupit kdykoli do čtrnácti dnů, počínaje dnem následujícím po dni, kdy jste produkty obdrželi. V takovém případě vám bude vrácena celá cena zaplacená za výrobky v souladu s našimi zásadami pro vrácení peněz (uvedenými v bodě "zásady pro vrácení peněz" níže).

To cancel a Contract, you must contact us in writing by sending an e-mail to  [email protected] or by sending a letter to:  Kentino s.r.o., Cestmirova 25, 14000 Prague, Czech Republic.

Jako spotřebitel máte zákonná práva v souvislosti s výrobky, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Poradenství o vašich zákonných právech získáte v místní občanské poradně nebo v kanceláři Trading Standards. Žádné ustanovení těchto Podmínek nemá na tato zákonná práva vliv.

Odeslání a doručení

Způsob doručení vaší objednávky určíme na základě velikosti produktů, které tvoří vaši objednávku. Pro převážnou většinu produktů použijeme k doručení vaší objednávky společnost DPD /PPL / Českou poštu (nebo jiného poskytovatele kurýrních služeb podobného standardu, kterého můžeme čas od času požadovat). Menší položky mohou být zaslány prostřednictvím pošty a objednávky (s objemovou hmotností nad 30 kg), u nichž jsou vyžadovány palety, mohou být doručeny prostřednictvím společností TNT, FedEx (nebo jiných distributorů palet podobného standardu, které můžeme čas od času požadovat).

Podle evropských předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví je maximální hmotnost jedné zásilky 30 kg. Proto musí být všechny jednotlivé položky přesahující tuto hmotnost (fyzicky nebo objemově) v rámci objednávky nebo jednotlivě přepravovány pomocí služby paletové přepravy. Pokud tuto možnost při objednávce nezvolíte, budeme vás kontaktovat a požádáme vás o příslušné příplatky za přepravu.

Vaši objednávku se snažíme odeslat ještě týž den (pokud ji obdržíte do 12 hodin) a doručit ji následující den, nicméně tento termín se může změnit v závislosti na poptávce. Mezinárodní objednávky jsou obvykle přijímány do 8 pracovních dnů do všech míst Evropy. Další odhady naleznete v našem listu s časovým rámcem doručení do EU.

Ačkoli bude vynaloženo veškeré přiměřené úsilí k dodržení dodací lhůty, není čas dodání rozhodující a prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, náklady, škody nebo výdaje vzniklé kupujícímu nebo jakékoli jiné osobě či společnosti, které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku nedodržení předpokládaného data dodání.

Dodání bude dokončeno, jakmile doručíme produkty na adresu, kterou nám poskytnete při nákupu/pokladně, a od okamžiku dokončení dodání za produkty odpovídáte vy.

Vlastnické právo k výrobkům přechází na vás, jakmile obdržíme platbu v plné výši, včetně všech příslušných poplatků za doručení.

Zásilka nebude doručena, dokud nebudou uhrazeny finanční prostředky.

Za jakékoli zboží vrácené kurýrní službou "odmítnuto", "adresát odcestoval" nebo za zrušené objednávky budou účtovány plné náklady na poškozenou zásilku.

 Poštovní směrovací čísla s příplatkem:

 Vzhledem k vyšším nákladům na doručování na vzdálené, venkovské nebo zámořské adresy většina dopravců v těchto oblastech uplatňuje příplatky a my musíme tyto náklady přenést na ostatní zákazníky, abychom byli spravedliví. Na následující oblasti poštovních směrovacích čísel se vztahuje příplatek k našim běžným sazbám za doručení:

 BT, ZE, HS, KW, IV, IM

 G83, GY9

 KA27-28, AB30-AB56, PH18-PH50, PA20-PA99, FK17-FK21, TR21-TR25

Dovozní clo

Pokud si na našich stránkách objednáte Produkty určené k dodání mimo Českou republiku nebo mimo Evropskou unii, mohou podléhat vývozním/dovozním clům a daním, které jsou vybírány při doručení zásilky na určené místo určení. Za úhradu takových dovozních cel a daní jste odpovědní vy. Vezměte prosím na vědomí, že tyto poplatky nemáme pod kontrolou a nemůžeme předvídat jejich výši. Před odesláním objednávky se prosím obraťte na místní celní úřad, kde získáte další informace.

Musíte dodržovat všechny platné zákony a předpisy země, do které jsou výrobky určeny. Za porušení těchto zákonů z vaší strany neneseme žádnou odpovědnost.

 

GDPR

We respect all GDPR and all regulation is according to GDPR. These GDPR rules changes frequently and very complex to comply but we comply. If you have any queries please go to web page and check for GDPR https://gdpr.eu/what-is-gdpr/.

Riziko a vlastnictví

Od okamžiku doručení nesete riziko spojené s výrobky.

Vlastnické právo k výrobkům na vás přejde až v okamžiku, kdy obdržíme úplnou úhradu všech dlužných částek za výrobky, včetně poplatků za doručení.

Zásady pro vrácení peněz - Vaše spotřebitelské právo na vrácení a náhradu peněz

Chcete-li smlouvu zrušit, musíte nás kontaktovat písemně vyplněním online formuláře RMA (return) (není připraven), zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo zasláním dopisu na adresu: Kentino s.r.o. , Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika.

Za použité nebo repasované zboží můžeme účtovat poplatek za opětovné naskladnění až do výše 20% nákupní ceny. Náklady na původní odchozí dopravu i náklady na zpětnou dopravu však hradíte vy (zákazník).

Všechny náhrady budou zaslány stejným způsobem platby, jakým byla přijata původní platba.

Ustanovení o "lhůtě na rozmyšlenou" platí pouze v případě, že jste spotřebitel:

Ochlazovací období

Chceme, abyste byli při nákupu u nás spokojeni. Víme však, že občas budete chtít výrobek vrátit. Jako spotřebitel máte podle předpisů o ochraně spotřebitele (Distance Selling Regulations 2000) zákonné právo odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů, počínaje dnem následujícím po obdržení výrobků.

To znamená, že pokud si během příslušného období nákup rozmyslíte nebo se z jakéhokoli jiného důvodu rozhodnete, že si výrobek nechcete ponechat, můžete nám své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy oznámit a získat zpět peníze za následujících podmínek:

 • Výrobek(y) nám také musíte neprodleně vrátit ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi, a to na vlastní náklady a riziko;
 • Pro zachování neporušenosti a bezpečnosti výrobku během zpětné přepravy je nutné použít původní obalový materiál;
 • Pokud nejsou výrobky vadné nebo neodpovídají popisu, neseme náklady na vrácení výrobků k nám nebo případně náklady na vyzvednutí výrobků od vás. Po obdržení vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy vás budeme informovat o případném poplatku za vyzvednutí výrobků od vás;
 • Máte zákonnou povinnost se o Výrobky v době, kdy jsou ve vašem držení, přiměřeně starat. Pokud tuto povinnost nesplníte, můžeme proti vám uplatnit nárok na náhradu škody;
 • Výrobky neohrožují spotřební zboží, s výjimkou případů, kdy byla zjištěna závada, kterou nebylo možné zjistit bez rozpečetění výrobků.
 • Výrobky neohrožují počítačový software, který byl odpečetěn.

Těmito podmínkami nejsou dotčena zákonná práva spotřebitelů, která jsou obsažena v platných právních předpisech upravujících vztahy mezi spotřebiteli a podniky.

Poradenství o vašem zákonném právu na odstoupení od smlouvy podle těchto předpisů vám poskytne místní občanská poradna nebo úřad pro obchodní normy.

Vrácení vadného, poškozeného, neodpovídajícího popisu a další vrácení zboží

Pokud se domníváte, že výrobek je vadný, neodpovídá popisu nebo je jinak nevhodný, vyhrazujeme si právo na opravu, výměnu nebo vrácení peněz. O našich opatřeních vás budeme informovat e-mailem v přiměřené lhůtě. Opravu, výměnu nebo vrácení peněz obvykle provedeme co nejdříve, v každém případě do 30 dnů od obdržení vadného výrobku. Pokud se rozhodnete pro vrácení peněz za výrobek, který jste nám vrátili z důvodu vady, budou vám vráceny peníze podle našich zásad pro vracení peněz, včetně vrácení části poštovného, které se vztahovalo k tomuto vadnému výrobku za zaslání výrobku k vám, a nákladů vzniklých vrácením vadného výrobku k nám (s maximální náhradou ve výši původních nákladů na odchozí dopravu). Pokud máte nárok na opravu nebo výměnu vadného výrobku, nebudeme vám účtovat náklady na opětovné doručení opraveného nebo vyměněného výrobku.

U všech vadných, poškozených a neodpovídajících popisu položek se budeme snažit zajistit jejich vyzvednutí. Pokud to nebude možné, uhradíme náklady na vrácení zboží podle našeho uvážení až do maximální výše, která se rovná původním nákladům na odeslání zboží.

Cena a platba

Cena jakýchkoli produktů bude odpovídat ceně uvedené na našich stránkách, s výjimkou případů zjevné chyby.

Cena výrobku nezahrnuje náklady na doručení. Naše poplatky za doručení jsou uvedeny na našich stránkách a jsou potvrzeny v potvrzení o odeslání.

Ceny se mohou kdykoli změnit, ale změny se netýkají objednávek, u kterých jsme vám již zaslali potvrzení o přijetí.

Přestože se snažíme zajistit, aby všechny ceny na našich webových stránkách byly přesné, může dojít k chybám. V případě, že je výrobek uveden za nesprávnou cenu z důvodu tiskové chyby nebo chyby v informacích o cenách od našich dodavatelů, daní nebo změny cla, vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit všechny objednávky uvedené za nesprávnou cenu bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena. Pokud zjistíme chybu v ceně zboží, které jste si objednali, budeme vás co nejdříve informovat a dáme vám možnost znovu potvrdit objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, budeme objednávku považovat za zrušenou. Pokud objednávku zrušíte a zboží jste již zaplatili, bude vám vrácena celá částka zpět na původní formu platby.

Platba za všechny produkty musí být provedena kreditní nebo debetní kartou, službou PayPal nebo bankovním převodem. Přijímáme platby kartami Visa, Visa Electron, Visa Debit, MasterCard a Maestro (včetně Switch). Žádné výrobky neodesíláme, dokud neobdržíme uhrazené finanční prostředky. Žádná platba se nepovažuje za přijatou, dokud neobdržíme zúčtované finanční prostředky. Upozorňujeme, že pokud jako platební metodu používáte PayPal, vyhrazujeme si právo nezasílat na nepotvrzené adresy.

Údaje o vaší kreditní/debetní kartě budou zašifrovány, abychom minimalizovali možnost neoprávněného přístupu nebo vyzrazení. Platební autorita musí být uvedena v okamžiku objednávky. Pokud se vyskytne problém s přijetím platby za celou objednávku nebo její část, můžeme vás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Písemná komunikace

Platné zákony vyžadují, aby některé informace nebo sdělení, které vám zasíláme, byly písemné. Při používání našich stránek souhlasíte s tím, že komunikace s námi bude probíhat převážně elektronicky. Budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo vám budeme poskytovat informace zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s tímto elektronickým způsobem komunikace a berete na vědomí, že veškeré smlouvy, oznámení, informace a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu těchto sdělení. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

Oznámení

Veškerá oznámení, která nám zasíláte, musí být zasílána na adresu: Michal Beno / Kentino s.r.o. , Cestmirova 25, 14000 Praha, Česká republika. Oznámení vám můžeme zaslat buď na e-mailovou nebo poštovní adresu, kterou nám sdělíte při zadávání objednávky, nebo jakýmkoli ze způsobů uvedených v bodě 13 výše. Oznámení bude považováno za doručené a řádně doručené ihned po zveřejnění na našich webových stránkách, 24 hodin po odeslání e-mailu nebo tři dny po datu odeslání jakéhokoli dopisu. Při prokazování doručení jakéhokoli oznámení postačí v případě dopisu prokázat, že takový dopis byl řádně adresován, orazítkován a podán k poštovní přepravě, a v případě e-mailu, že takový e-mail byl odeslán na uvedenou e-mailovou adresu adresáta.

Události mimo naši kontrolu (vyšší moc)

Neneseme odpovědnost za nesplnění nebo zpoždění plnění jakýchkoli našich povinností vyplývajících ze Smlouvy, které je způsobeno událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu (událost vyšší moci).

Vyšší moc zahrnuje jakýkoli čin, událost, nehodu, opomenutí nebo nehodu, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, a zahrnuje zejména (bez omezení) následující skutečnosti:

 • stávky, výluky nebo jiné protestní akce;
 • občanské nepokoje, nepokoje, invaze, teroristický útok nebo hrozba teroristického útoku, válka (vyhlášená či nevyhlášená) nebo hrozba války či příprava na ni;
 • požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, epidemie nebo jiná přírodní katastrofa;
 • nemožnost použití železnice, lodní dopravy, letadla, motorové dopravy nebo jiných veřejných či soukromých dopravních prostředků;
 • nemožnost používat veřejné nebo soukromé telekomunikační sítě;
 • zákony, vyhlášky, právní předpisy, nařízení nebo omezení jakékoli vlády.

Naše plnění podle jakékoli Smlouvy se považuje za pozastavené po dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, a po dobu trvání této události nám bude prodloužena lhůta pro plnění. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom událost vyšší moci ukončili nebo nalezli řešení, kterým by naše závazky ze Smlouvy mohly být splněny navzdory události vyšší moci.

Politika pixelů TFT, LCD a plazmových displejů

15palcový displej LCD s rozlišením 1024 X 768 obsahuje 768 432 pixelů; každý pixel se skládá ze 3 subpixelů, což je celkem 2 359 296 pixelů. 19palcový LCD displej s rozlišením 1280 X 1024 obsahuje 3 932 160 pixelů a 24palcový LCD displej s rozlišením 1920 X 1200 obsahuje 6 912 000 pixelů, přičemž několik "mrtvých" pixelů není považováno za vadu. Zřídka se stává, že by obrazovka LCD byla dodávána s nepravidelnostmi pixelů nebo že by se na ní tyto nepravidelnosti objevily. Pokud nebo když se objeví mrtvý pixel, není to známkou toho, že se jich objeví více. Obvykle se jedná o ojedinělý případ. Proto považujeme za důležité upozornit naše zákazníky na to, že některé obrazovky mohou mít drobné nepravidelnosti v podobě mrtvých pixelů. Během prvních 28 dnů od zakoupení bude bohužel společnost bargain hardware schopna vyměnit pouze obrazovku, která má tři nebo více vadných pixelů rozmístěných po obrazovce nebo dva mrtvé pixely, které jsou navzájem propojeny. Omlouváme se za zklamání, které to může našim zákazníkům způsobit, nicméně výrobci obrazovek TFT; LCD a LED diktují tuto politiku s mnohem méně shovívavými pravidly než my.

Zdravotnické vybavení a potřeby

Všechny respirátory a zdravotnické potřeby by měly být dodány tak, jak je uvedeno, avšak existuje možnost jejich výměny bez předchozího upozornění za jiné podobné zboží stejné kvality a stejné nebo vyšší prodejní hodnoty. Měly by být dodržovány filtrační třídy. Pokud si například objednáte respirátor FFP3, obdržíte respirátor FFP3. 

Naše záruka na produkty

Pokud je dodané zboží ještě v záruce výrobce, musí kupující uplatnit záruku přímo u výrobce/zprostředkovatele, nikoliv v naší provozovně či firmě nebo u Mgr.Michala Bena.

V případě, že zboží v záruce výrobce nelze opravit, bude vyměněno výrobcem, nikoliv naší společností nebo Mgr. Michalem Benem.

Pokud je zboží prodáváno jako repasované nebo použité, bez původní záruky výrobce, a pokud není v popisu výrobku výslovně uvedeno jinak, poskytujeme záruku RTB (Return to Base), že při dodání a po dobu 14 dnů od dodání budou výrobky bez vad materiálu. Tato záruka je nepřenosná a nevztahuje se na zde popsané okolnosti:

Záruka uvedená ve výše uvedeném článku se nevztahuje na žádnou vadu výrobku, která vznikla v důsledku:

 • Slušné opotřebení;
 • Úmyslné poškození, nestandardní skladovací nebo pracovní podmínky, nehoda, nedbalost.
  vámi nebo jakoukoli třetí stranou;
 • Jakékoli úpravy nebo opravy provedené vámi nebo třetí stranou, která není jedním z našich autorizovaných servisů;
 • Jakýkoli software nainstalovaný vámi nebo vaším jménem; nebo jakékoli poškození souborů, používání internetu nebo jakýkoli virus či chyba, která pronikne do produktu nebo jej poškodí.

Výše popsaná záruka se vztahuje pouze na hardwarové produkty a na baterie dodané jako součást vaší objednávky se záruka nevztahuje. Baterie jsou spotřební materiál a předpokládá se, že časem budou vyžadovat výměnu. Neposkytujeme žádnou záruku na to, jak dlouho baterie vydrží nabité nebo jak dlouho bude fungovat mimo dosah elektrické sítě.

Jste-li spotřebitel, tato záruka doplňuje vaše zákonná práva v souvislosti s výrobky, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Poradenství o vašich zákonných právech získáte v místní občanské poradně nebo v kanceláři Trading Standards.

Vyhrazujeme si právo otestovat jakýkoli výrobek, který nám byl vrácen v souladu s těmito podmínkami. Pokud se při testování ukáže, že jste nedodrželi ustanovení těchto podmínek, zejména pokud jde o to, že nám vrácený výrobek je poškozen nesprávným používáním, chybí mu části nebo je v neprodejném stavu v důsledku vašeho vlastního jednání nebo opomenutí, nebudeme mít žádnou odpovědnost za opravu nebo výměnu výrobků a budeme oprávněni vám výrobky vrátit ve stávajícím stavu.

Úpravy objednávek

Množství na skladě se může lišit od skutečnosti z několika důvodů. Například množství na skladě se snižuje po určité době od potvrzení platby.

Někdy, když nastane zvláštní případ, máme právo nahradit výrobky v objednávce podobnými, které odpovídají požadovaným vlastnostem. Výměna bude provedena tak, abyste obdrželi zboží stejné nebo lepší kvality nebo zboží s celkově stejnou nebo vyšší prodejní hodnotou.

Právo a soudní pravomoc

Smlouvy o nákupu produktů prostřednictvím našich stránek a veškeré spory nebo nároky vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem či vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí českým právem. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto Smluv nebo v souvislosti s nimi nebo jejich vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) podléhá nevýlučné pravomoci soudů České republiky.

Kentino s.r.o.

Cestmirova 25

14000 Praha

Česká republika

Company ID: CZ05066743

Základní pojmy

U všech cen a produktů si vyhrazujeme právo na úpravy v důsledku chyb, měnících se podmínek na trhu, ukončení výroby produktů nebo tiskových chyb v inzerátech. Společnost Allegro neodpovídá za změny cen výrobců, ke kterým může dojít kdykoli bez předchozího upozornění. Obrázky výrobků na těchto webových stránkách nemusí přesně odpovídat výrobku, který obdržíte. Mohou existovat revize designu a barevné odchylky.

Uschovejte si prosím veškerý obalový materiál a dokumentaci pro případ, že by bylo nutné zařízení opravit nebo vrátit. Před vrácením jakéhokoli výrobku musíte získat číslo RMA (Return Merchandise Authorization). Bez čísla RMA nebude přijato žádné vrácení zboží jakéhokoli typu. Při volání o číslo RMA mějte po ruce následující informace: jméno zákazníka, číslo faktury, sériové číslo a povahu problému.

Práva a omezení

 1. Členové musí být starší 18 let.
 2. Členům je uděleno časově omezené, nevýhradní, odvolatelné, nepřenosné a nesublicencovatelné právo na přístup k části online kurzu, která odpovídá zakoupenému kurzu.
 3. Část online kurzu odpovídající zakoupenému kurzu bude členovi k dispozici po dobu, kdy bude kurz udržován společností, což bude minimálně jeden rok po zakoupení kurzu členem.
 4. All ASIC miners are delivered in terms of agreement for craft. These machines are manufactured and adjusted to specific needs of the customers. Also the price of these machines is dependant on financial market fluctuation and also therefore the right to return these miners within fourteen days or other period can not be applied. 
 5. Videa v kurzu jsou poskytována jako videopřenos a nelze je stáhnout.
 6. Souhlasem s poskytnutím takového přístupu se společnost nezavazuje k udržování kurzu nebo k jeho zachování v současné podobě.
Pracovní doba:

Po-Pá 9:00-18:00 hod.
V sobotu zavřeno
V neděli zavřeno

Telefon:

Whatsapp

+420 602 338783
(český telefon)

Všeobecná kancelář:

Opletalova 20, 11000 Praha, Česko

cs_CZCzech