Twój koszyk

Opletalova 20, 11000, Praga, Republika Czeska

Witamy w Kentino s.r.o. Europa

Zadzwoń do nas: +420 602 338783

OGÓLNIE


POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. Kentino International zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Jesteśmy administratorem danych i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r., zmienioną lub zastąpioną przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych z 2016 r. oraz wszelkimi przepisami krajowymi, które dotyczą przetwarzania danych osobowych ("przepisy dotyczące ochrony danych").
 2. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Danych Użytkownika oraz sposób, w jaki będziemy je traktować.
 3. Niniejsza polityka dotyczy informacji, które możemy gromadzić na temat:
  • Osoby odwiedzające naszą stronę internetową
  • Klienci
  • Wprowadzający
  • Dostawcy


ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ


Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe o Tobie w następujących okolicznościach:


 1. gdy wypełniasz formularze kontaktowe online na naszej stronie internetowej, podając nam swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer kontaktowy oraz w niektórych przypadkach dokument CV;
 2. za każdym razem, gdy przekazujesz nam informacje podczas zgłaszania problemu z naszą Stroną, składania reklamacji, składania zapytań lub kontaktowania się z nami z jakiegokolwiek innego powodu. Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy zachować zapis tej korespondencji;
 3. kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, możemy zachować takie dane jak dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi internetowe i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których użytkownik ma dostęp (patrz sekcja Pliki cookie poniżej); oraz
 4. za każdym razem, gdy użytkownik ujawnia nam swoje informacje lub gdy zbieramy informacje od użytkownika w inny sposób, za pośrednictwem naszej Strony.
 5. możemy również zbierać dane w następujący sposób:


Adres IP


 1. możemy gromadzić informacje o urządzeniu użytkownika, w tym, jeśli to możliwe, adres protokołu internetowego, w celu ochrony przed oszustwami. Możemy również zbierać informacje o systemie operacyjnym urządzenia i rodzaju przeglądarki, w celu administrowania systemem i przekazywania zbiorczych informacji naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne o działaniach i wzorcach przeglądania naszych użytkowników, które nie identyfikują żadnej osoby.


Cookies


 1. Nasza Strona wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej Strony. Pomaga nam to zapewnić Ci dobre doświadczenia podczas przeglądania naszej Strony, a także umożliwia nam ulepszanie naszej Strony. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz celów, dla których je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 2. możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów, aby:
 3. dostarczenia Państwu informacji lub usług, o które Państwo prosiliście;
 4. odpowiedzieć na zapytanie złożone za pośrednictwem naszych internetowych formularzy kontaktowych;
 5. umożliwienia Państwu uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszej Strony, gdy Państwo się na to zdecydują;
 6. zapewnić, że treści z naszej Witryny są prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika i jego urządzenia;
 7. ulepszać naszą Stronę i usługi;
 8. rozpatrywać i załatwiać wszelkie skargi i zapytania złożone przez użytkownika; oraz


kontaktować się z Tobą w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę (więcej szczegółów znajdziesz w sekcji "Ujawnianie Twoich danych stronom trzecim").


Linki do stron internetowych


Nasza strona może, od czasu do czasu, zawierać linki do i ze stron internetowych osób trzecich. Należy pamiętać, że jeśli skorzystasz z linku do którejkolwiek z tych stron, strony te będą stosować inne warunki dotyczące gromadzenia i prywatności Twoich danych osobowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o sprawdzenie przed wysłaniem informacji do tych stron internetowych.


KLIENCI


 1. Gromadzimy dane takie jak nazwisko, adres, adres e-mail, numer kontaktowy, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego i informacje finansowe w celu świadczenia usług klientom. Możemy również otrzymać szczegóły dotyczące przeprowadzonych kontroli kredytowych, jeżeli zostały nam one dostarczone.
 2. będziemy udostępniać dane osobowe klientów naszym pracownikom w celu zarządzania naszą relacją z nimi.
 3. będziemy wykorzystywać przekazane dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wynikających z umów, które zawieramy z naszymi Klientami.
 4. będziemy wykorzystywać dane osobowe klientów dla naszych uzasadnionych interesów, w tym:
 5. za Państwa zgodą, marketing naszych innych produktów i usług za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej; oraz
 6. za Państwa zgodą, uzyskanie od osób trzecich Państwa wrażliwych danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego lub postępowania karnego od osób trzecich, takich jak pracodawcy i biura informacji kredytowej, agencje zapobiegania oszustwom i inne podobne organizacje.
 7. nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").


DOSTAWCY


Będziemy gromadzić dane takie jak nazwiska kontaktowe, adres, adres e-mail i numer telefonu w celu skontaktowania się z Państwem w sprawie towarów i/lub usług, które zamówiliśmy u Państwa, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i złożenia kolejnych zamówień. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym pracownikom w celu zarządzania naszą relacją z Państwem i będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo będziemy potrzebować Państwa towarów i/lub usług, z zastrzeżeniem maksymalnie sześciu lat od daty naszego ostatniego kontaktu z Państwem. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza obszar EOG.


MARKETING


Możemy wykorzystywać dane osobowe klientów, aby dostarczać im szczegóły dotyczące naszych przypomnień przed końcem okresu obowiązywania produktu, kontaktu w sprawie notowań/umów na zasadach, aktualnych informacji o rynku, wydarzeń na zamówienie, publikacji i pozyskiwania informacji o naszych innych, które naszym zdaniem mogą być interesujące.


 1. W każdej chwili masz prawo zrezygnować z otrzymywania wyszczególnionych informacji. Aby zrezygnować z otrzymywania takich informacji można:
 2.  zaznaczyć odpowiednie pole znajdujące się w formularzu, na którym zbieramy Państwa informacje; -
 3. kliknięcie przycisku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej otrzymanej w ten sposób wiadomości
 4. Jeżeli zapisałeś się na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe od momentu zapisania się na otrzymywanie od nas informacji marketingowych lub do momentu rezygnacji z otrzymywania od nas takiej korespondencji (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o podstawie prawnej, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzamy Twoje dane osobowe z następujących powodów:
 2.  w celu wykonania umowy, którą zawieramy z Państwem;
 3. gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy; oraz
 4. dla naszych uzasadnionych interesów (jak opisano w niniejszej polityce).
 5. będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym dane wrażliwe, jeżeli uzyskaliśmy Państwa wyraźną zgodę.


UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM


 1. Oprócz stron trzecich wymienionych wcześniej w niniejszej polityce, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim w następujących uzasadnionych celach biznesowych:
 2.  pracowników w celu ułatwienia świadczenia usług na rzecz użytkownika;
 3. dostawców oprogramowania IT, którzy prowadzą naszą stronę internetową i przechowują dane w naszym imieniu; oraz
 4. potencjalnemu nabywcy części lub całości naszej działalności lub aktywów, w którym to przypadku dane osobowe, w tym Państwa Dane, również będą jednym z przekazywanych aktywów.
 5. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe policji, organom regulacyjnym, doradcom prawnym lub podobnym stronom trzecim, w przypadku gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych umów; lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
 6. Nie będziemy sprzedawać ani rozpowszechniać Twoich danych osobowych innym organizacjom bez Twojej zgody.


TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH


Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar EOG. Jeśli będzie to wymagane w przyszłości, zapewnimy zabezpieczenia, aby takie przekazywanie było zgodne z przepisami o ochronie danych.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


 1. Informacje, które nam przekazujesz, są udostępniane na naszych bezpiecznych serwerach. Wdrożyliśmy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Państwa informacji przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ponadto, ograniczamy dostęp do danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy mają uzasadnioną potrzebę biznesową dla takiego dostępu.
 2.  Jeżeli podaliśmy (lub wybraliście) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części naszej Strony, jesteście Państwo odpowiedzialni za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby nie udostępniać nikomu hasła.
 3. Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa informacji przesyłanych do naszej Witryny; wszelkie przesyłanie odbywa się na Państwa własne ryzyko.


DOSTĘP DO SWOICH DANYCH, ICH AKTUALIZACJĘ, USUWANIE I OGRANICZANIE ICH WYKORZYSTANIA


 1. Ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat ulegną zmianie.
 2. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dają Ci pewne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach oraz do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli została ona udzielona.
 3. Możesz również poprosić nas o podjęcie następujących działań:
 4. aktualizować lub zmieniać swoje dane osobowe, jeśli uważasz, że są one niedokładne;
 5. całkowicie usunąć Twoje dane osobowe z naszej bazy danych;
 6. przesyłać Państwu kopie danych osobowych w powszechnie używanym formacie oraz przekazywać Państwa dane innemu podmiotowi, jeżeli Państwo nam je dostarczyli, a my przetwarzamy je elektronicznie za Państwa zgodą lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy;
 7.  ograniczyć wykorzystanie danych osobowych; oraz
 8. zapewnienia Państwu dostępu do informacji przechowywanych na Państwa temat i aby były one przekazywane w zrozumiałej formie.
 9. Możemy zażądać od Ciebie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą zezwalać lub wymagać od nas odmowy udzielenia Państwu dostępu do niektórych lub wszystkich danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub spełnienia wszelkich żądań złożonych zgodnie z Państwa prawami, o których mowa powyżej. Jeśli nie będziemy mogli zapewnić Państwu dostępu do Państwa danych osobowych lub rozpatrzyć jakiegokolwiek innego otrzymanego przez nas wniosku, poinformujemy Państwa o powodach, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.
 10. Wszelkie wnioski dotyczące powyższych kwestii prosimy przesyłać na adres admin@kentino.com, podając swoje imię i nazwisko oraz działanie, które chcieliby Państwo, abyśmy podjęli. Należy pamiętać, że w odniesieniu do wniosków o dostęp do danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do naliczenia uzasadnionej opłaty za spełnienie wniosku.


PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY


W przypadku wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, można ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać swoją zgodę, prosimy o kontakt na adres admin@kentino.com lub zadzwoń do nas pod numer +421918724341


ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI


Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, a wszelkie zmiany, które wprowadzimy do naszej polityki prywatności, zostaną opublikowane na tej stronie. Powiadomimy Cię, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w tej polityce, które w istotny sposób wpłyną na sposób gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Państwa wcześniej zebrane dane osobowe do innych celów niż te, o których poinformowaliśmy Państwa w momencie ich zbierania, poinformujemy Państwa o tym fakcie i, jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy Państwa zgodę, przed wykorzystaniem Państwa danych osobowych do nowego lub niepowiązanego celu. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lub przepisy.

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek 9:00-18:00
Zamknięte w sobotę
Zamknięte w niedzielę

Telefon:

Whatsapp

+420 602 338783
(czeski telefon)

Biuro ogólne:

Opletalova 20, 11000 Praga, Czechy

Email:

Info@Kentino.com

pl_PLPolish