Twój koszyk

📍Opletalova 20, 11000, Praga, Czechy

IT & ICT & mining Kentino s.r.o. Europe

📞 Tel: +420 602 338783

 

 1. Wstęp 

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe ("Ogólne warunki handlowe") regulują relacje stron umowy kupna/licencji zawartej pomiędzy. Kentino.cz a.s., Co. Reg. Nr 27082440, VAT Reg. Nr CZ27082440, z siedzibą w Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zarejestrowana w rejestrze handlowym w Sądzie Miejskim w Pradze, nr akt 8573 ("Kentino" lub "Sprzedający"), a Kupującym ("Kupujący“).

Szczegółowe informacje o Kentino dostępne są na stronie www.Kentino.com, w dziale "O nas“.

Kupujący, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, jest osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorcza osoba fizyczna lub osoba prawna.

Konsument jest osobą prywatną działającą w imieniu własnym, zawierającą umowę lub dokonującą innych transakcji z Kentino.

Przedsiębiorca to osoba fizyczna posiadająca licencję na prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek i odpowiedzialność z zamiarem stałego generowania zysków. Dla celów ochrony konsumentów przedsiębiorcą jest (w tym między innymi) osoba fizyczna zawierająca umowy/porozumienia związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną lub zatrudnieniem; lub osoba fizyczna działająca w imieniu lub na rachunek danego przedsiębiorcy. Dla celów niniejszego dokumentu przedsiębiorcą jest osoba fizyczna działająca zgodnie z poprzednim zdaniem w ramach własnej działalności gospodarczej. Wpisując w zamówieniu numer rejestracyjny, przedsiębiorca potwierdza, że pozostaje w stosunku umownym z firmą Kentino uważaną za przedsiębiorcę i jest związany zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Handlowych dla Przedsiębiorców.

Poprzez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że przed zawarciem umowy Kupujący - Konsument zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, a mianowicie z oświadczeniami i gwarancjami podanymi w części II niniejszego dokumentu, jak również z Kodeksem Roszczeń, Polityka prywatnościoraz Informacje o dostawie stanowiące integralną część niniejszego dokumentu, i wyraźnie zgadza się na to w brzmieniu obowiązującym i skutecznym w momencie tworzenia zamówienia.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, loga firmowe itp. firmy Kentino lub partnerów umownych Kentino nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego z tytułu nabycia towarów oferowanych przez Kentino, chyba że konkretna umowa indywidualnie stanowi inaczej.

Kupujący otrzyma kopię Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) jako załącznik do potwierdzenia zamówienia na podany adres e-mail. Faktura zawierająca istotne informacje dotyczące umowy, w tym paragony zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży i podatków, zostanie dostarczona klientowi w formie linku do pobrania faktury w formie elektronicznej, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę. Odnośniki do wymienionych dokumentów są wysyłane na adres e-mail Kupującego, który Kupujący umieszcza w zamówieniu lub dostępne po zalogowaniu się do profilu użytkownika Kupującego w sekcji Moje Kentino w zakładce Moje zakupy. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem faktury w formie papierowej, mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

 1. Przedkontraktowe oświadczenia i gwarancje dla kupującego-konsumenta

Kentino informuje Kupującego-konsumenta, że:

 1. Koszt komunikacji na odległość nie podlega żadnym dodatkowym opłatom (Kentino nie pobiera żadnych dodatkowych opłat do kwoty pobieranej przez dostawcę internetu/telefonu Kupującego; inaczej niż w przypadku dostaw umownych).
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu przed przyjęciem towaru od Kentino lub wpłacenia zaliczki lub podobnej płatności za określone usługi, jeśli są one oferowane przez Kentino i wymagane przez Kupującego.
 3. Kentino nie zawiera umów o charakterze ciągłym. Jeśli takie umowy są ułatwiane przez Kentino, Kupujący jest informowany o najkrótszym wiążącym okresie obowiązywania takiej umowy przez danego dostawcę, wraz z ceną (lub sposobem jej ustalenia) pobieraną w jednym okresie rozliczeniowym (będącym zawsze jednym miesiącem, jeśli taka cena jest stała).
 4. Jeżeli nie postanowiono inaczej, opłata licencyjna określona w umowie licencyjnej zawartej na czas nieokreślony jest ustalana na cały okres obowiązywania licencji.
 5. Ceny towarów i usług prezentowanych na stronie internetowej prowadzonej przez Kentino są podane z uwzględnieniem i bez uwzględnienia podatku VAT oraz wszystkich opłat ustawowych (jeśli takie istnieją). Koszty wysyłki różnią się jednak w zależności od wybranego sposobu wysyłki, przewoźnika i sposobu płatności za zamówienie.
 6. Kupujący-konsumenci mogą i mogą odstąpić od umowy (o ile poniżej nie zastrzeżono inaczej) w terminie 14 dni licząc od dnia:
 1. otrzymanie towaru (umowy kupna);
 2. odbiór ostatniej dostawy (umowy na zakup kilku rodzajów towarów/dostawę kilku części); lub

iii. otrzymanie pierwszej dostawy (umowy w toku);

mogą odstąpić od umowy na piśmie albo wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy do centrali Kentino, na adres e-mail Kentino, przekazując je osobiście w dowolnym sklepie Kentino, przekazując je telefonicznie lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Kentino.

 1. Kupujący-konsument nie może odstąpić od umowy z tytułu:
 1. świadczenie usług wykonywanych przez Kentino za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu wypowiedzenia;
 2. dostarczenie towarów/usług oferowanych za cenę, na którą wpłynęły odchylenia na rynku finansowym niezależne od Kentino, mogące wystąpić w okresie wypowiedzenia;

iii. dostawa towarów dostosowanych do wymagań/ potrzeb konsumenta;

 1. dostawa szybko rotujących towarów konsumpcyjnych/towarów nieodwracalnie zmieszanych z innymi towarami po dostawie;
 2. naprawy lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez konsumenta zgodnie z jego życzeniem (z wyjątkiem innych niż żądane napraw/dostawy innych niż żądane części zamiennych);
 3. dostarczenie towarów w usuniętym przez konsumenta zapieczętowanym opakowaniu, przy czym towary te nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych;

vii. dostarczenie płyt audio/video/programów komputerowych, w których zostało naruszone oryginalne opakowanie tych produktów;

viii. dostawa gazet, periodyków i czasopism;

 1. usługi transportowe lub rekreacyjne świadczone przez przedsiębiorcę w określonym czasie, oraz
 2. dostarczenie treści cyfrowych (dostarczonych inaczej niż na nośniku fizycznym za uprzednią wyraźną zgodą klienta przed upływem okresu wypowiedzenia, przy czym Kentino podkreśla, że nie można odstąpić od umowy o dostarczenie treści on-line).
 1. Koszty poniesione w związku ze zwrotem towaru do Kentino (umowy odstąpione)/ koszty zwrotu towaru w inny sposób niż zwykłą pocztą, jeżeli charakter tego towaru to wyklucza (umowy odstąpione wynegocjowane poza lokalem przedsiębiorstwa) ponosi Kupujący konsument.
 1. Konsument jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej ceny za usługi, których świadczenie już rozpoczęto na podstawie odstąpionej umowy.
 1. Umowy (odpowiednie faktury) są zapisywane w elektronicznym archiwum dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników Kentino bezpośrednio z ich konta użytkownika.
 1. Wszelkie reklamacje Kupujący-konsument może składać poprzez wypełnienie formularza kontaktowego formularz lub zgłoszone do organów nadzoru/państwowego nadzoru.
 1. W przypadku zamówień przedpremierowych, cena takiego towaru jest jedynie szacunkowa. Cena ostateczna może ulec zmianie. O każdej zmianie ceny Kentino poinformuje Kupującego. Cena zakupu towaru zostanie ustalona po tym, jak towar będzie przechowywany w magazynie w Kentino. Ewentualna różnica między ceną szacunkową a ceną zakupu zostanie zwrócona przez Kentino lub Kupujący zapłaci różnicę przed dostawą towaru, chyba że Kupujący zdecyduje się anulować zamówienie wstępne. Kentino zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy zamówionych wcześniej towarów, nawet wielokrotnie. W przypadku istotnej zmiany terminu dostawy (tj. 14 dni), Kupujący ma prawo do odstąpienia od zamówienia wstępnego. Jeżeli okoliczności, które Kentino brała pod uwagę w momencie składania zamówienia wstępnego, ulegną zmianie w takim stopniu, że nie będzie można w rozsądny sposób wymagać od Kentino, aby była związana zamówieniem wstępnym, Kentino ma prawo anulować zamówienie wstępne bez dalszych zapowiedzi, a następnie poinformować o tym Kupującego.
 1. Oficjalny kontaktowy adres e-mail to [email protected]. Kentino zaleca jednak używanie formularz kontaktowy.
 1. Kentino niniejszym informuje Kupującego-konsumenta, że Kentino zapewnia bezpłatny odbiór niektórych urządzeń elektronicznych, baterii i akumulatorów na warunkach określonych tutaj.

III. Umowa

 1. Wykonanie

Zamówienie powstaje w momencie, gdy Kupujący doda żądany produkt (towar, usługę, treść cyfrową) do koszyka i wyśle zamówienie lub skorzysta z usługi "Kup teraz" (tylko zarejestrowani użytkownicy). Kupujący może również zawrzeć umowę z pomocą przedstawicieli obsługi klienta Kentino, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący może zmienić produkty dodane do koszyka oraz wybrany sposób wysyłki i płatności, tj. sprawdzić szczegóły zamówienia, przed złożeniem wiążącego zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia każdego szczegółu, który został podany przy tworzeniu zamówienia. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego i otrzymania danego zamówienia przez Kentino, przy czym Kentino nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i pomyłki powstałe podczas przekazywania danych. Kupujący jest informowany o zawartej umowie w potwierdzającym liście elektronicznym wysłanym przez Kentino na podany przez Kupującego adres e-mail.

List potwierdzający jest wysyłany wraz z Ogólnymi Warunkami Handlowymi Kentino i Kodeksem Reklamacyjnym. O ile w Ogólnych Warunkach Handlowych nie postanowiono inaczej, to zmiana lub rozwiązanie zawartej umowy (wraz z uzgodnioną ceną) może nastąpić tylko za zgodą stron lub w przypadkach przewidzianych prawem.

Zamówienia przekraczające 100 000 CZK / 4000 Euro z VAT złożone w ramach jednej transakcji i/lub jednego dnia system Kentino będzie wymagał złożenia za pomocą zarejestrowanego konta użytkownika; dozwolone są tylko konta użytkowników, które w przeszłości zostały wykorzystane do złożenia co najmniej jednego zamówienia w sklepie internetowym zrealizowanego w ramach ważnej umowy, która nie została przedwcześnie rozwiązana przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie spełni powyższych warunków, Kentino ma prawo do natychmiastowego anulowania jego zamówienia.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli przedmiotem zakupu jest pojazd mechaniczny lub pakiet Mystery, nie ma możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży na odległość. O ile nie zaznaczono inaczej, podpisanie protokołu przekazania przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

W przypadku dostarczenia wraz z towarem jakiegokolwiek prezentu, z którego Kupujący nie będzie korzystał, Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z Kentino i poinformowania Kentino, że nie jest zainteresowany prezentem. W takim przypadku towar zostanie sprzedany Kupującemu bez tego prezentu. Jeżeli Kupujący nie poinformuje wcześniej firmy Kentino i przyjmie prezent, to w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. IV. 1. niniejszego regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu tego prezentu.

Zawarta umowa jest archiwizowana przez Kentino przez okres co najmniej pięciu lat od dnia wykonania, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany przepisami prawa. Zarchiwizowana dla celów realizacji umowa nie jest dodatkowo udostępniana innym niż zaangażowane osoby trzecie. Informacje o poszczególnych krokach technicznych, które należy podjąć w celu zawarcia umowy, są implikowane przez i proces zawierania umowy jest zrozumiale opisany w niniejszym dokumencie.

 1. Dostawa

Na mocy umowy kupna Kentino zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towarów, dostarczenia Kupującemu treści cyfrowych/licencji oraz umożliwienia Kupującemu nabycia tytułu/licencji do towarów/treści cyfrowych zakupionych na podstawie umowy kupna; Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów/treści cyfrowych od Kentino i zapłaty ceny kupna.

Ponieważ Kentino zastrzega sobie prawo własności do towaru, Kupujący nabywa prawo własności do towaru dopiero po zapłaceniu ceny zakupu w całości. To samo dotyczy z koniecznymi zmianami również zakupionych licencji lub usług.

Kentino dostarczy Kupującemu towar wraz z odpowiednimi dokumentami dotyczącymi tego towaru i umożliwi Kupującemu nabycie tytułu prawnego do towaru/licencji zgodnie z umową.

Kentino wywiązuje się z obowiązku wydania towaru Kupującemu, jeżeli umożliwi Kupującemu objęcie towaru w posiadanie w miejscu spełnienia świadczenia i powiadomi o tym Kupującego w odpowiednim czasie.

Produkty przeznaczone do wysyłki przez Kentino są dostarczane Kupującemu (przedsiębiorcy) poprzez przekazanie towaru pierwszej firmie spedycyjnej i umożliwienie Kupującemu dochodzenia praw wynikających z umowy spedycyjnej z firmą spedycyjną. Towary przeznaczone dla Kupujących-konsumentów są dostarczane przez Kentino Kupującym-konsumentom dopiero po otrzymaniu przez Kentino danego towaru od firmy spedycyjnej.

Jeżeli przedmiotem zakupu są treści cyfrowe, przedmiot zakupu uważa się za przekazany w momencie, gdy Kentino dostarczy Kupującemu wiadomość e-mail z linkiem do ich pobrania lub gdy udostępni link do pobrania w profilu użytkownika Kupującego. Kentino informuje, że link do pobrania treści cyfrowych jest ważny jedynie przez okres 60 dni. W związku z tym Kupujący jest zobowiązany do pobrania treści cyfrowych w tym terminie.

W przypadku dostarczenia większej ilości pozycji niż uzgodniona, umowę kupna uważa się za zawartą na liczbę dostarczonych pozycji; chyba że Kupujący bez zbędnej zwłoki odrzuci takie pozycje.

Kentino dostarczy Kupującemu zakupiony towar w uzgodnionej ilości, jakości i wzorze.

Jeśli nie uzgodniono inaczej, towar jest pakowany przez Kentino zgodnie z konwencją; jeśli nie ma konwencji, dany towar jest pakowany w sposób zapewniający jego ochronę i zachowanie. To samo dotyczy również towarów, które mają zostać wysłane.

W celu zminimalizowania ewentualnych szkód i zapewnienia bezproblemowej dostawy towarów zamówionych w ramach jednej transakcji i/lub dnia powyżej 100 000 CZK / 4000 Euro z VAT, Kentino zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru Kupującemu dopiero po zapłaceniu ceny zakupu w całości. Po zapłaceniu ceny zakupu przez Kupującego w całości, towar zostanie wysłany w terminie określonym przez Kupującego w zamówieniu.

 1. Ryzyko uszkodzenia

Towar jest wadliwy, jeśli nie posiada uzgodnionych właściwości. Towar uważa się za wadliwy również wtedy, gdy Kupującemu dostarczono inny niż zamówiony towar lub dokumenty niezbędne do korzystania z danego towaru zawierają wady.

Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania w odniesieniu do wady tkwiącej w towarze w chwili przejścia ryzyka szkody na Kupującego, mimo że dana wada ujawniła się dopiero później. Kupujący może dochodzić uprawnień także w odniesieniu do wady, która ujawniła się później w wyniku naruszenia zobowiązania Kentino.

Kupujący ma obowiązek zbadać towar, jego właściwości i ilość w możliwie najkrótszym czasie po przejściu na Kupującego ryzyka uszkodzenia towaru. O wszelkich wykrytych wadach i brakach Kupujący jest zobowiązany poinformować Kentino bez zbędnej zwłoki.

Ryzyko szkody przechodzi na Kupującego z chwilą przyjęcia danego towaru; to samo dotyczy również przypadków, w których Kupujący odmówi przyjęcia towaru, mimo że Kentino umożliwiła mu obejrzenie i przymierzenie towaru.

Uszkodzenie towaru powstałe po przejściu ryzyka szkody na Kupującego nie wpływa na obowiązek Kupującego do zapłaty ceny zakupu, chyba że szkoda powstała w wyniku naruszenia zobowiązania Kentino.

Jeżeli jedna ze stron opóźnia się z przyjęciem towaru, druga strona może i może w rozsądny sposób sprzedać towar na koszt strony opóźnionej i uczynić to po uprzednim zawiadomieniu i wyznaczeniu stronie opóźnionej dodatkowego rozsądnego terminu na przyjęcie towaru. To samo dotyczy opóźnień w zapłacie, gdy towar nie może być przyjęty, dopóki nie zostanie zapłacona cena zakupu.

 1. Odpowiedzialność (Kentino)

Kentino gwarantuje Kupującemu, że towar w chwili otrzymania przez Kupującego jest wolny od wad. W szczególności Kentino gwarantuje Kupującemu, że w chwili otrzymania przez Kupującego towaru:

 1. Towar posiada właściwości uzgodnione przez strony lub (w przypadku braku porozumienia), właściwości opisane przez Kentino lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego w odniesieniu do charakteru towaru i związanej z nim reklamy.
 2. Towar może być używany do celów podanych przez Kentino lub do celów, do których towary tego rodzaju są zwykle używane.
 3. Towar dostarczany jest w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze.
 4. Towar spełnia wymagania określone przepisami prawa.

Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania przez Kupującego towar okaże się wadliwy, uważa się, że był on wadliwy już w momencie otrzymania przez Kupującego.

O ile nie ustalono inaczej, Kupujący mógł i może reklamować wadliwy towar konsumpcyjny w ciągu 24 miesięcy od jego otrzymania. Nie dotyczy to:

 1. wady związane z rabatem;
 2. zwykłe zużycie;
 3. wad spowodowanych zwykłym użytkowaniem lub zużyciem i widocznych w momencie odbioru przez Kupującego; lub
 4. przypadków implikowanych przez charakter sprawy.

Kupujący mógł i może reklamować wadliwe materiały eksploatacyjne (kosmetyki, artykuły drogeryjne itp.) w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy. Jeżeli jednak na towarze widnieje data przydatności do spożycia, okres gwarancji ulega skróceniu i kończy się w dniu wskazanym na opakowaniu.

Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku otrzymania wraz z zamówieniem jakichkolwiek prezentów, nie ma możliwości reklamacji wadliwych prezentów w ciągu 24 miesięcy od ich otrzymania. Konsument może i może reklamować wadliwe prezenty tylko w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Przedsiębiorca nie może reklamować wadliwych prezentów.

Okresy gwarancji są określone w kodeksie reklamacyjnym.

Okres gwarancji dla Kupujących-przedsiębiorców może być inny; inny okres gwarancji obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy wyraźnie stwierdził i jest stosowany z priorytetem.

Niewłaściwe wykonanie nie może być przedmiotem roszczeń, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie przed przyjęciem towaru lub jeżeli dana wada została spowodowana przez Kupującego.

Towar przeceniony/używany, który okazał się wadliwy, może i powinien podlegać raczej rozsądnemu upustowi niż wymianie.

 1. Istotne naruszenie

Jeżeli nienależyte wykonanie umowy nastąpi w określonym terminie i stanowi istotne naruszenie umowy, Kupujący może i:

 1. usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru wolnego od wad lub brakującej części, jeżeli nie jest to nieuzasadnione ze względu na charakter danej wady; w przypadku części składowej dotkniętej wadą, Kupujący może żądać jedynie wymiany danej części składowej; jeżeli nie jest to wykonalne, Kupujący może odstąpić od umowy; jeżeli jednak powyższe nie jest uzasadnione ze względu na charakter danej wady, w szczególności jeżeli wada może być usunięta bez zbędnej zwłoki, Kupujący może i może zlecić usunięcie wady za darmo;
 2. zlecić usunięcie wady w drodze naprawy;
 3. otrzymać rozsądny rabat od ceny zakupu; lub
 4. wycofać się z umowy.

W przypadku reklamacji danej wady Kupujący informuje Kentino, którą z wyżej wymienionych opcji wybrał i czyni to niezwłocznie lub bez zbędnej zwłoki, przy czym wybrana opcja może być następnie zmieniona jedynie za zgodą Kentino; z wyjątkiem wady, której naprawy zażądał Kupujący, a która następnie została uznana za nieusuwalną. Jeżeli wady nie zostaną usunięte przez Kentino w rozsądnym terminie lub jeżeli Kupujący zostanie poinformowany przez Kentino, że przedmiotowe wady nie zostaną usunięte, Kupujący może i może żądać stosownego upustu od ceny zakupu zamiast odstąpienia od umowy lub odstąpienia od umowy.

Jeśli Kupujący nie wybierze jednej z opcji wymienionych powyżej, zastosowanie mają prawa wynikające z naruszenia niematerialnego - patrz poniżej.

Oprócz przypadków, w których Kentino nie może dostarczyć nowego, wolnego od wad towaru, wymienić części składowej lub naprawić towaru, Kupujący-konsument może i może domagać się uzasadnionego rabatu również w przypadkach, gdy Kentino nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub gdy naprawa spowodowałaby znaczne niedogodności dla Kupującego.

 1. Nieistotne naruszenie

Jeżeli nienależyte wykonanie stanowi inne niż istotne naruszenie, Kupujący może i może żądać usunięcia wady lub otrzymać stosowny upust od ceny zakupu.

O ile Kupujący nie zażąda rabatu od ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, Kentino może dostarczyć brakujące części lub usunąć wadę prawną. Inne wady mogą być usunięte według uznania Kentino poprzez naprawę lub dostawę nowego towaru.

Jeżeli Kentino nie usunie wady w odpowiednim czasie lub odmówi jej usunięcia, Kupujący może żądać stosownego rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy, przy czym wybrana opcja może być następnie zmieniona tylko za zgodą Kentino.

 1. Ogólne naruszenie

Kupujący może żądać usunięcia wady przez dostarczenie mu nowej rzeczy lub wymienionej części składowej także w przypadkach, gdy wada może być usunięta, ale towar nie może być używany z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie (trzecie zgłoszenie tej samej wady) lub większej liczby wad (co najmniej trzy wady jednocześnie).W takich przypadkach Kupujący może i może odstąpić od umowy.

W przypadku dostarczenia nowego towaru, Kupujący zwraca oryginalny towar do Kentino (wraz ze wszystkimi akcesoriami dostarczonymi wraz z samym towarem) i czyni to na koszt Kentino.

Kupujący, który nie zgłosił wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak wada mogła zostać rozpoznana przez Kupującego, gdyby towar został zbadany w odpowiednim czasie i z odpowiednią starannością, nie będzie dochodził na drodze sądowej praw z tytułu nienależytego wykonania umowy. To samo dotyczy również wady ukrytej, która nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak Kupujący mógł ją rozpoznać przy dostatecznie starannym zbadaniu towaru, jednak nie później niż w ciągu dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

 1. Gwarancja jakości

Udzielając gwarancji jakości, Kentino zobowiązuje się, że dany towar będzie nadawał się do zwykłego użytku lub zachowa zwykłe właściwości. To samo dotyczy również okresu gwarancyjnego lub daty przydatności do spożycia wskazanej na opakowaniu lub reklamowanej. Gwarancja może być również ustalona w odniesieniu do poszczególnych części składowych towaru.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru do Kupującego. Jeżeli towar ma być wysłany do Kupującego zgodnie z ustaleniami umowy, okres gwarancji rozpoczyna się dopiero w dniu wysłania towaru do wskazanego miejsca. Jeżeli zakupiony towar ma zostać uruchomiony przez podmiot inny niż Kentino, okres gwarancji rozpoczyna się dopiero w dniu uruchomienia towaru, pod warunkiem, że odpowiednia usługa uruchomienia towaru zostanie zamówiona przez Kupującego nie później niż w ciągu trzech tygodni od otrzymania towaru oraz że zapewniona zostanie niezbędna pomoc i współpraca Kupującego w celu wykonania tej usługi.

Kupujący nie może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji w odniesieniu do wady spowodowanej okolicznościami zewnętrznymi po przejściu ryzyka szkody na Kupującego.

 1. Treści cyfrowe

Korzystając z treści cyfrowych (w tym oprogramowania, gier na PC, gier na konsolę itp.) zakupionych w Kentino, Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków określonych w niniejszym dokumencie, prawa autorskiego oraz licencji produktu (np. EULA). Kupujący, którzy nie przestrzegają tego obowiązku, ponoszą odpowiedzialność za szkody i mogą ponieść konsekwencje karne.

Nabywcy treści cyfrowych (będący osobami prywatnymi) mogą i mogą korzystać z treści cyfrowych wyłącznie do użytku osobistego i w celach innych niż korzyści ekonomiczne lub biznesowe, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, chyba że licencja stanowi inaczej. Kupujący nie może ponadto kopiować lub w inny sposób odtwarzać, sporządzać kopii lub wyciągów z zakupionych treści cyfrowych oraz w inny sposób obchodzić się z nimi wbrew prawu autorskiemu, innym przepisom prawnym lub licencji na produkt. Dostęp do treści cyfrowych może zostać odmówiony i/lub licencja dezaktywowana, jeśli treści cyfrowe zostały uzyskane nielegalnie.

To samo dotyczy również treści cyfrowych przekazywanych przez Kentino Kupującemu nieodpłatnie.

 1. Szczególne zasady przy zakupie pojazdu mechanicznego

Umowa sprzedaży osobowego pojazdu mechanicznego może być zawarta wyłącznie w fizycznej obecności Kupującego w salonie Kentino, gdzie Kupujący może obejrzeć pojazd i gdzie Kupujący zostanie zapoznany z warunkami eksploatacji pojazdu oraz warunkami gwarancji i serwisu. Kentino odpowie również na wszelkie pytania Kupującego.  

Jeśli Kupujący zdecyduje się na rezerwację, Kentino może zażądać zadatku, który zostanie pokazany Kupującemu z góry, po włożeniu pojazdu mechanicznego do wózka. Zadatek ten jest płatny przy potwierdzeniu. Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet ceny zakupu. W przypadku rezygnacji Kentino zwróci Kupującemu zadatek w ciągu 7 dni. Depozyt nie jest oprocentowany.

Potwierdzenie zamówienia z systemu informacyjnego Kentino służy jedynie jako potwierdzenie rezerwacji danego pojazdu mechanicznego, którego szczegółowa specyfikacja zawarta jest w protokole przekazania.

Po przedstawieniu pojazdu Kupującemu, może on zostać wydany Kupującemu. Z odbioru zostanie sporządzony protokół przekazania, który będzie dokumentował odbiór.

Kupujący staje się właścicielem pojazdu poprzez pełną zapłatę ceny zakupu i odbiór pojazdu. Podobnie zasada ta dotyczy zakupu powiązanych licencji lub usług.

Jeżeli umowa sprzedaży osobowego pojazdu mechanicznego zostanie zawarta z Kupującym w sposób odległy, a Kupujący odstąpi od umowy w ustawowym terminie 14 dni od dnia przekazania pojazdu w sytuacji, gdy Kupujący zarejestrował już pojazd we właściwym rejestrze pojazdów mechanicznych (lub została wydana Kupującemu karta techniczna pojazdu przez właściwy organ), Kentino nie zwróci ceny zakupu w całości, lecz pomniejszonej o kwotę, o jaką zmniejszyła się wartość tego pojazdu w wyniku jego rejestracji w rejestrze pojazdów mechanicznych (lub w związku z wydaniem karty danych technicznych tego pojazdu przez właściwy organ). Kwota minimalna wynosi 30%.

O ile niniejszy artykuł nie stanowi inaczej, stosunek umowny ustanowiony przez umowę kupna-sprzedaży osobistego pojazdu mechanicznego podlega odpowiednim postanowieniom Ogólnych Warunków Handlowych

 1. Specjalne zasady przy zakupie Tajemniczego Pakietu

Umowa kupna Tajemniczego Pakietu może być zawarta wyłącznie w fizycznej obecności Kupującego w sklepie Kentino, gdzie pracownicy Kentino wyjaśnią jak działa Tajemniczy Pakiet. Kentino odpowie również na wszelkie pytania Kupującego. Dopiero wtedy Tajemniczy Pakiet zostanie przekazany Kupującemu, a tym samym zostanie zawarta umowa kupna pomiędzy Kupującym a Kentino.

Potwierdzenie zamówienia z systemu informatycznego Kentino służy jedynie jako potwierdzenie rezerwacji Tajemniczego Pakietu.

Kupujący staje się właścicielem Tajemniczego Pakietu poprzez pełną zapłatę ceny zakupu i odbiór Pakietu. Podobnie zasada ta dotyczy zakupu powiązanych licencji lub usług.

 1. Specjalne zasady przy zakupie obuwia

Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko, Kentino zaleca, aby Kupujący dokładnie zmierzyli swój rozmiar buta przy zakupie obuwia, aby uniknąć niepotrzebnego wycofania.   

Kentino zaleca również Kupującemu przymierzenie butów bezpośrednio po ich otrzymaniu, w czystych skarpetach, aby zapewnić minimalny wpływ higieniczny na obuwie.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna, Kupujący musi zwrócić buty czyste, nieużywane i w oryginalnym pudełku (tak jakby Kupujący przymierzał buty w sklepie). Jeżeli warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione (buty są zużyte, używane, brudne lub nawet uszkodzone), Kentino ma prawo do rekompensaty w postaci obniżenia ceny towaru. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niewłaściwe użytkowanie butów podczas ich przymierzania może prowadzić do znacznego obniżenia wartości towaru, a tym samym nawet do znacznego obniżenia zwracanej ceny zakupu na rzecz Kupującego z tytułu odszkodowania za to obniżenie. 

 1. Odsprzedaż

W przypadku odsprzedaży przez Kupującego przedmiotu zakupionego w Kentino, darowizny lub innego przeniesienia własności na inną osobę, Kupujący zobowiązany jest do. komunikować się to do Kentino.

Jeżeli Kupujący nie powiadomi o tym fakcie Kentino, Kentino będzie nadal uważać Kupującego za właściciela przedmiotu, a tym samym osobę uprawnioną do wszelkich praw i odszkodowań związanych z jego wadliwym wykonaniem.

 1. Szczególne zasady przy zakupie napojów alkoholowych

Zakup napojów alkoholowych oraz odwiedzanie miejsc, w których oferowane są napoje alkoholowe jest zabronione dla osób poniżej 18 roku życia. Przed złożeniem zamówienia napoju alkoholowego Kupujący zobowiązany jest do zadeklarowania minimalnego wieku 18 lat. Kentino oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przy odbiorze napoju alkoholowego, Kentino lub przewoźnik lub inny podmiot dostarczający napój alkoholowy Kupującemu, jest uprawniony do sprawdzenia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości w celu weryfikacji, czy Kupujący ma ukończone 18 lat. Jeżeli Kupujący nie podda się tej kontroli lub nie ukończy 18 lat, napój alkoholowy nie zostanie wydany Kupującemu i nastąpi automatyczne odstąpienie od umowy kupna przez Kentino. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że spożywanie napojów alkoholowych wewnątrz i w pobliżu sklepów Kentino jest surowo zabronione.

 1. Specjalne zasady przy zakupie bonów osób trzecich (nie dotyczy bonów upominkowych Kentino)

Kentino jest wyłącznie sprzedawcą vouchera. Usługodawcą i sprzedawcą towaru, jako świadczenia realizowanego na podstawie vouchera, jest osoba trzecia (dostawca). W związku z tym, aby skorzystać ze świadczenia związanego z voucherem, Kupujący musi skontaktować się z odpowiednim dostawcą i uzgodnić z nim szczegóły świadczenia konkretnej usługi i/lub otrzymania konkretnego towaru. Po zakupie vouchera, Kupujący otrzyma unikalny kod vouchera na adres e-mail podany w profilu klienta, adres podany przez Kupującego podczas finalizacji procesu zamówienia. Ryzyko związane z tym voucherem przechodzi niniejszym na Kupującego. Kupujący przekaże ten unikalny kod Dostawcy przed faktycznym wykonaniem usługi i/lub otrzymaniem towaru. Dostawca zweryfikuje ważność kodu i bez zbędnej zwłoki (o ile nie uzgodniono inaczej z nabywcą) wykona na rzecz nabywcy daną usługę i/lub wyda mu towar. Bon uważa się za zrealizowany w momencie, gdy świadczeniodawca wprowadzi unikalny kod bonu do systemu informacyjnego Kentino (sprawdzi jego ważność). Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu bonu w ciągu 14 dni od daty otrzymania bonu, nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący wykorzystał już bon w tym terminie. W przypadku reklamacji towaru i/lub usługi, Kentino zaleca Kupującemu priorytetowy kontakt z dostawcą, ze względu na możliwość szybszego załatwienia skargas oraz możliwość umówienia się z dostawcą na wykonanie zastępcze określonej usługi i/lub towaru zgodnie z voucherem.

 1. Wycofanie się z umowy

Jeżeli odstąpienie dotyczy urządzenia, na którym Kupujący przechowywał jakieś dane osobowe, Kentino zaleca, aby Kupujący wykonał kopię zapasową danych osobowych, a następnie usunął je z urządzenia.

 1. Odstąpienie od umowy przez Kupującego-Konsumenta

Konsumenci mogli i mogą odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Termin wskazany w zdaniu pierwszym rozpoczyna się w dniu wykonania umowy, jest to dzień:

 1. otrzymanie towaru (umowy kupna);
 2. odbiór ostatniej dostawy (umowy na zakup kilku rodzajów towarów/dostawę kilku części); lub
 3. odbiór pierwszej dostawy (umowy w toku).

Konsumenci mogą odstąpić od umowy wypełniając i składając formularz; po złożeniu, wypełniony formularz jest potwierdzany jako otrzymany przez Kentino w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki.

Konsumenci mogą odstąpić od umowy również poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na:

Kentino.pl - Reklamówka,

Cestmirova 25

14000 Praga

Czechy

Jeżeli Kupujący-Konsument odstąpi od umowy, wówczas zobowiązany jest zwrócić Kentino dostarczony przez niego towar i uczynić to na koszt konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

Towar ma być zwrócony przez Kupującego-Konsumenta kompletny, tj. wraz z dostarczonymi akcesoriami i pełną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, w oryginalnym opakowaniu (jeśli to możliwe) oraz w stanie i wartości, w jakiej towar został otrzymany przez Kupującego. Wszelkie zbiorniki paliwa zwracane w ramach zwracanego towaru muszą być zwracane puste.

Umowy na zakup materiałów eksploatacyjnych (kosmetyki, artykuły drogeryjne itp.) mogą być odstąpione tylko w przypadku, gdy dane materiały eksploatacyjne zostaną zwrócone przez Kupującego-Konsumenta nieuszkodzone, nieużywane i w oryginalnym opakowaniu.

Kupujący-konsumenci, którzy zdecydują się na odstąpienie od umowy w podanym terminie, proszeni są przez Kentino o przesłanie towaru na adres Kentino wraz z listem przewodnim zawierającym powód odstąpienia od umowy (nie jest konieczny), numer referencyjny dowodu zakupu oraz numer rachunku bankowego, aby można było niezwłocznie zająć się sprawą. W piśmie przewodnim znajdzie się również informacja, czy Konsument życzy sobie otrzymać zwrot pieniędzy w gotówce czy w Kentino Credit.

Kupujący-Konsumenci ponoszą odpowiedzialność wobec Kentino za zmniejszenie wartości towaru spowodowane obchodzeniem się z nim w sposób inny niż wynikający z charakteru i właściwości towaru.

W przypadku zwrotu gotówki Kentino może zażądać od Kupującego-Konsumenta okazania dowodu osobistego (paszportu lub legitymacji), aby zapobiec ewentualnym szkodom lub praniu brudnych pieniędzy. Jeżeli Kupujący-Konsument nie przedstawi żadnego z tych dokumentów, Kentino może odmówić dokonania zwrotu.

Kupujący-Konsumenci odstępujący od umowy otrzymują zwrot całej kwoty zapłaconej na podstawie umowy, przy czym kwota ta jest zwracana przez Kentino bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy i przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został uzgodniony w umowie. Jeżeli Kentino przysługuje odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości towaru, zostanie ono uwzględnione w roszczeniu Kupującego-Konsumenta o zwrot ceny zakupu.

Jeśli Kupujący-Konsument ma pełną rejestrację (wypełnione imię, nazwisko, adres i e-mail kontaktowy w profilu klienta na Kentino.com) Kentino może zwrócić pieniądze - z wyjątkiem kosztów wysyłki - za pomocą specjalnych kart upominkowych (Kentino Credit) na wniosek Kupującego-Klienta, które mogą być wykorzystane w ramach Kentino Credit service.

Kupujący-Konsument odstępujący od umowy może otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty dopiero po zwrocie towaru do Kentino lub po udowodnieniu przez Kupującego-Konsumenta, że towar został wysłany do Kentino. Kupujący-Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Kentino bez zbędnej zwłoki po odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

Kupujący-Konsumenci przyjmują do wiadomości, że w przypadku dostarczenia towaru wraz z jakimikolwiek prezentami, Kentino i Kupujący-Konsument zawierają umowę darowizny pod warunkiem, że taka umowa darowizny rozwiąże się w momencie skorzystania przez konsumenta z przysługującego mu prawa i odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni, przy czym Kupujący-Konsument musi zwrócić przedmiotowy towar wraz z prezentami i wszystkim, co uzyskał w związku z nim; w przypadku niezwrócenia, będzie to uznane za bezpodstawne wzbogacenie. W przypadku braku możliwości zwrotu korzyści uzyskanych z bezpodstawnego wzbogacenia, firma Kentino może i jest uprawniona do żądania odszkodowania pieniężnego w wysokości zwykłej ceny. Odstąpienie od umowy darowizny nie powoduje rozwiązania umowy kupna i umowy te uważa się w tym zakresie za odrębne.

 1. Odstąpienie przez Kupującego-Przedsiębiorcę i w innych przypadkach

The Buyer-entrepreneur is not allowed to withdraw from the purchase agreement if the price of the purchased goods exceeds 15,000 CZK incl. VAT or in the case of a graphics card purchase or mining servers or crypto mining ASICs.

W przypadku zezwolenia na odstąpienie od umowy kupna, Kupujący-przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zapłacona cena kupna może i może zostać zwrócona po pomniejszeniu o zmniejszoną wartość danego towaru.

Rekompensata za obniżenie wartości towaru lub rekompensata za koszty ponownego wprowadzenia towaru do sprzedaży zostanie uwzględniona w zwracanej Kupującemu-Przedsiębiorcy cenie zakupu.

Jeżeli dany towar nie może zostać zwrócony w stanie pierwotnie otrzymanym przez Kupującego-przedsiębiorcę, nie można odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

 1. Stan uległ zmianie w związku z kontrolą towaru pod kątem wad.
 2. Towar był używany przez Kupującego-Przedsiębiorcę przed stwierdzeniem jego wady.
 3. Towar nie może być zwrócony w oryginalnym stanie z przyczyn innych niż niezależne (umyślne działanie lub zaniedbanie) Kupującego-Przedsiębiorcy. LUB
 4. Towar został sprzedany przez Kupującego-przedsiębiorcę zanim towar został uznany za wadliwy, zużyty przez Kupującego-przedsiębiorcę lub zmieniony przez Kupującego-przedsiębiorcę w ramach zwykłego użytkowania. Jeżeli tylko część towaru została wykorzystana i Kentino zezwoli Kupującemu-przedsiębiorcy na odstąpienie od umowy kupna, zużyta lub zmieniona, Kupujący-przedsiębiorca zwraca Kentino wszystko, co może zostać zwrócone i rekompensuje Kentino do wysokości korzyści uzyskanych z wykorzystania towaru.
 5. Jeżeli Kupujący - Przedsiębiorca nie zgłosi wady w terminie, Kupujący - Przedsiębiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.

W celu ochrony praw Kupującego-przedsiębiorcy, jeśli Kupujący jest osobą prawną i będzie wymagał zapłaty noty kredytowej w gotówce bezpośrednio w oddziale Kentino, to odpowiednia kwota zostanie przekazana tylko osobom upoważnionym do działania w imieniu osoby prawnej, tj. organowi statutowemu lub osobie, która przedstawi poświadczone pełnomocnictwo, lub osobie, która jest wymieniona jako "administrator" w profilu Kupującego w Kentino.com. i wykaże się dowodem tożsamości.

All pre-orders are not refundable. All orders for ASIC miners are not refundable. ASIC miners are not eligible for returns of price of crypto-currency they mainly mine changed more than 10%.

 1. Wypłata w przypadku korzystania z usługi Cashvoucher

Cashvoucher jest usługą świadczoną za wyłączną zgodą Kupującego, który może ją wybrać jako alternatywę dla standardowego zwrotu pieniędzy, jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna w ramach procesu reklamacyjnego lub w ramach odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami handlowymi. Usługa Cashvoucher podlega specjalnym warunkom wymienionym tutaj.

 1. Odstąpienie od umowy przez Kentino w przypadku błędów cenowych

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, Kentino ma prawo odstąpić od umowy w przypadku oczywistego błędu cenowego.

Kentino może i może odstąpić od umowy zgodnie z niniejszym punktem w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kentino poprzez anulowanie przez Kentino zamówienia lub wskazanie Kupującemu w inny sposób, że odstępuje od umowy.

If the Buyer has paid at least part of the purchase price of the goods, this amount will be transferred back to his/her bank account no later than 14 days from the day following the date of withdrawal from the contract by Kentino.

 1. Withdrawal From an Agreement by Kentino in Case of Selling Alcoholic Beverages

Kentino declares and the Buyer acknowledges that upon collection of any alcoholic beverage, Kentino, or the carrier or any other entity delivering the alcoholic beverage to the Buyer, is entitled to check the identity card or other proof of identity in order to verify that the Buyer is over 18 years of age. If the Buyer fails to submit to this check or is under 18 years of age, the alcoholic beverage will not be delivered to the Buyer and the Purchase Agreement will be automatically cancelled by Kentino. If the Buyer has paid at least part of the purchase price of the goods, this amount will be refunded to the Buyer within 14 days of the day following the date of withdrawal by Kentino, in the same manner as Kentino accepted the payment from the Buyer.

 1. Personal Data Protection and Security

The terms and conditions for personal data protection are available here. These terms are legally binding for the Buyer.

 1. Business Hours

Orders placed in the Kentino e-shop are accepted 24 hours a day, seven days a week.

In cases of an information system failure or higher power, Kentino assumes no liability for non-observance of the stipulated business hours of the e-shop.

Business hours of all Kentino stores are listed on the Kentino website; the business hours may change.

VII. Prices

The prices are contract prices. Prices quoted on-line in the Kentino.com e-shop are always up to date, valid, and listed in Czech crowns (CZK), with the exception of cases when the wrong price is stated as stipulated in the provisions below in this article.

Prices quoted for individual products are final, that is, incl. VAT and other taxes and fees (if any) payable by the Buyer-consumer for a product in question (excl. shipping fees, collection fees and cost of distance communication shown in the shopping cart in the amount depending on the option selected by the Buyer).

If Kentino has purchased the goods from a non-VAT payer and offers them in the used, new, or unpacked category, the price of the goods is calculated net of VAT in accordance with the provisions of Art. § 90 of Act no. 235/2004 Coll., On Value Added Tax. The Buyer acknowledges that this fact may be reflected in the invoice for the order in question.

The Buyer acknowledges that the final prices for products are given after rounding to whole crowns in accordance with the relevant legislation, so in specific situations, the final sum of all purchased products may differ minutely from the purchase price originally indicated. This may happen due to rounding to whole crowns. Detailed breakdown of purchase price, incl. hellers is always listed in the buyer’s cart.

Special promotion prices are valid either until Kentino’s stocks are exhausted (with displayed information as to the number of items in question offered for the special promotion price) or for a limited period, depends on whichever occurs first.

It is Kentino’s interest to inform the Buyer as accurately as possible about the real value of discounts provided on the goods/services/licences sold on its e-shop. The original price means the lowest price at which the goods/services/licences in question were sold by Kentino on its e-shop in the 30 days preceding the 1st day of the calendar month, without taking into account any possible bonuses, sales promotion marketing campaigns and other sales or price drops. In addition, if the product/service/licence is included in a sales  campaign with separate campaign terms and conditions in which the discount is granted automatically (e.g. Black Friday, Summer Sale), then the original price is recalculated for the 30-day period immediately preceding the date of inclusion of the product/service/licence in the campaign.

The Buyer acknowledges that Kentino and the Buyer need necessarily not enter into the agreement, especially if the goods or related services (delivery, extended warranty insurance, etc.). are ordered by the Buyer for a price mistakenly quoted on the website due to the internal Kentino system error or Kentino’s staff misconduct. In that case, Kentino is entitled to withdraw from such a contract, even after the Buyer has received an e-mail confirming the order. In such case, Kentino informs the Buyer of this fact without undue delay. Examples of pricing errors may include:

 • the price of the goods is clearly and obviously incorrect (e.g. does not reflect the original purchase price or the regular price of the goods);
 • the price is missing one or more digits, or shows more digits than it should;
 • the discount exceeds 50% without the goods being part of a special marketing campaign or a sale marked with a special symbol and advertising the appropriate discount sum.

Kentino would like to point out that the Kentino information system may automatically state that the goods are on sale even when the price is obviously wrong. In case the Buyer has any doubt whether the goods are really discounted or it is a pricing mistake, the Buyer is obligated to contact Kentino and verify the price status.

Kentino reserves the right to declare the purchase agreement void in case of misused personal data, TIN/CIN numbers, misused payment card, etc. or with reference to the intervention of an administrative or court authority of which the Buyer is informed by Kentino. The Buyer acknowledges that the purchase price cannot be entered into as valid in the aforementioned cases.

In addition, Kentino reserves the right to declare a purchase agreement void if unauthorised use of a discount card or similar voucher has been made in violation of its terms and conditions, in particular if:

 • the discount card was applied to goods other than those for which it was intended;
 • the discount card was used in conjunction with another discount, even if the addition of these discounts has not been expressly prohibited;
 • the discount card was used for a purchase in the amount below the minimum set price;
 • Kentino discovers that the discount card has already been used.

The Buyer acknowledges that in these cases the purchase agreement cannot be validly concluded, and the Buyer acknowledges that Kentino is entitled to claim, among other things, unjust enrichment.

VIII. Orders

Orders can be placed as follows:

 1. in the e-shop operated by Kentino (“e-shop“);
  b. by e-mail via  www.Kentino.com/Contact;
  c. in person in one of the Kentino stores;
  d. by chat;
  e. by phone.

Orders directly to some of our shops can be placed at any time within the opening hours of this shop. Telephone orders can be placed through the Kentino call center during the business hours of the call center.

Kentino recommends placing the orders in the e-shop by logging into the Buyer’s user account registered with Kentino. If using public access, Kentino further recommends logging out after placing the order.

Information about the exact shipping time is included in the e-mail letter sent to the Buyer. The shipping period and fees depend on the option selected by the Buyer in the second step of placing the order.

 1. Payment Methods

Kentino accepts the following for methods of payment.

Unless paid in full and received, the goods remain the property of Kentino. The risk of damage passes to the Buyer upon receipt.

Once the order is placed, the billing details of the Buyer cannot be edited.

Kentino reserves the right to offer only some methods of payment to the Buyer and do so at its own discretion.

Under the Sales Registration Act, Kentino is required to provide the customer with a receipt and register the sale with the tax office online; in the case of technical difficulties, this may be done within 48 hours after the sale has been completed.

In the case of payment by credit card at the store, the Buyer is obligated to conceal his/her credit card information and the PIN code.

Payments in Cryptocurrency

The Buyer may also choose to pay in one of the cryptocurrencies accepted by Kentino (e.g. Bitcoin). If the Buyer in such case for any reason requests a refund of the purchase price for the goods so purchased, the purchase price may be refunded only in the currency indicated on the invoice for the goods so purchased (usually in Czech crowns) and in the amount indicated on the invoice. Any fluctuations in the cryptocurrency exchange rate will not be taken into account when refunding the purchase price, which the Buyer acknowledges.

Refunds

If the Buyer withdraws from a concluded contract with Kentino, or if the Buyer is refunded for any other reason, Kentino will return the funds received from him/her under the purchase agreement in the same manner. The Buyer is responsible for providing the correct and accurate data for the refund, which the Buyer communicates to Kentino if it is not possible to return the funds in the same way as the payment for the order (e.g. the customer paid in cash at the store or courier, the customer’s payment card expired and Kentino does not have other payment details of the Buyer), or in the event that Kentino, at its own discretion, complies with the Buyer’s request to change the method of refund.

 1. Delivery Conditions
 2. Delivery Options

Kentino provides or arranges various delivery/shipping options according to the current availability of individual services and with regard to their capacity and range. In case of force majeure or IT system disruption, Kentino assumes no liability for late delivery of goods.

Information about the offered options, up-to-date terms and conditions and prices is available at HERE.

 1. Other Conditions

If the Buyer is collecting an order that has been paid in advance on-line, the Buyer shall present an identification PIN code, which Kentino will send to the phone number stated by the Buyer in his/her order. The Buyer is obligated to ensure that this PIN code is not disclosed to any other person and is not misused in any other way.

To prevent damage/legitimisation of proceeds of crime (if any), Kentino or Kentino’s contractual partners may and can request that the goods paid in advance be collected against a valid identity document (ID card, passport). Unless the said document is presented, the goods in question may and can be refused by Kentino or Kentino’s contractual partners to be collected. This right arises with the provisions of Art. § 2900 of the Civil Code, which stipulates the duty of prevention and precaution.

Goods purchased with a 0% VAT rate by Buyer-entrepreneur who is a VAT payer at the moment of purchase will be delivered only to the governing body of the legal entity in question, to the person authorized in the submitted authenticated power of attorney, or to the person listed as the “administrator” in the Buyer’s profile on the website www.Kentino.com. Goods purchased by Buyers-freelancers being VAT payers at the moment of purchase will be delivered to the Buyer-freelancer in question only against a valid ID document (ID card or passport).

If not collected personally at the store, goods purchased by Buyers being VAT payers at the moment of purchase and invoiced with a 0% VAT rate will be obligatorily delivered to the central office or business premises registered in the Commercial Register, Register of Trade or a similar register.

When receiving the goods from the shipping company, the Buyer – along with the shipping company representative – is to properly and thoroughly inspect the consignment (namely the number of parcels, intact sealing tape bearing the company logo, and intact packaging) as per the enclosed delivery note. The Buyer may refuse to accept the delivery shipped contrary to the purchase agreement, for instance with reference to incomplete or damaged consignment. If accepting the damaged consignment from the shipping company, the Buyer is to describe the damage in the delivery note of the shipping company.

Incomplete or damaged consignments must be immediately reported by e-mail to [email protected] and the damage be described in the report on damage executed with the shipping company representatives and sent to Kentino by chat/—-/, e-mail or post without undue delay. Any subsequent claims of incomplete delivery or damaged packaging do not limit the Buyer’s right to claim the warranty; yet, they enable Kentino to prove that the same do not represent a conflict with the purchase agreement.

Pre-orders and orders for Bitmain machines can be delayed up to 180 days without right for compensation. Pre-orders and orders for Jasminer,  ICERIVER ASICs and all other ASIC miners brands miners can be delays for 90 days without right for compensation. Acceptable delay for all other orders is 60 days.

 1. Gwarancja

The warranty terms and conditions are governed by the Kentino Claims Code and relevant provisions of Czech law. In general, the warranty certificate is replaced by the proof of purchase (please see the Claims Code for more details).

XII. Closing Provisions

Relationships and possible disputes arising from the contract shall be settled exclusively under the law of the Czech Republic and shall be settled by the competent courts of the Czech Republic. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply.

Any disputes arising

mation about the alternative dispute resolution can be found tutaj. Kentino, however, recommends the Buyer to first contact Kentino to address the situation.

The agreement is entered into in the Czech language. If the agreement is required to be translated for the Buyer into another language, the Czech version prevails in case of discrepancies between the two language versions.

These General Business Terms and Conditions and parts hereto come into force and effect on 21 November 2022, repealing all the previous versions and their parts, and are available at the Kentino headquarters and stores or on-line at www.Kentino.com.

Terms of Service

Legal Disclaimer 

Seller hereby expressly disclaims all warranties either expressed or implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. This disclaimer by the seller in no way affects the terms of the manufacturer’s warranty if any. Title to goods herein being purchased is retained by the seller until goods are paid for in full by the purchaser and at that time title passes to purchaser. If goods herein being purchased are being purchased for purposes of export, purchaser must obtain from the Federal Government certain export documentation before shipping to a foreign country. In addition, manufacturers’ warranties for exported goods may vary or even be null and void. If you have questions, please inquire. Any and all liability is only for the products purchased.

Terms & Policies: 

Information about us

Kentino.com is a site operated by company Kentino s.r.o. . We are registered in the Czech Republic in Prague with the company number CZ05066743 and with our registered office at Cestmirova 25, 14000 Prague, Czech Republic. We have established yourself in this industry 2012 and we were operating under different trading name and updated logo and name to Kentino s.r.o. at year 2016

Our Products & Descriptions

The images and descriptions of the Products on our Site are for illustrative purposes only and are designed to provide you with an approximate idea of the Products available. Although we have made every effort to display the true color and cosmetic condition of the products, we cannot guarantee that this will accurately reflect the color of the products. Accordingly, the products which are supplied to you may vary slightly from the images on the site, but we always try to publish official product pictures and real images.

As our business involves the sale of mostly used products, the detailed specifications of the products on our site reflect the specifications provided by the relevant manufacturer. Additional information and specifications of the products on our site may be available from the manufacturer direct. Please contact us should you have any queries or wish to obtain additional details of the products before you place your order.

The company warrants that the goods will, at the time of delivery, correspond to the description given by the company. It is the responsibility of the customer to check the compatibility and suitability of goods for any particular purpose before ordering. The company hereby reserves the right to make without notice such minor modifications in specifications, designs or materials as it may deem necessary or desirable by experience.

All Products displayed on our site are subject to availability. We will inform you by e-mail as soon as possible if a product you have ordered is not available and we will not process your order.

The company at its absolute discretion may accept or reject any order whether on account of the equipment being no longer available or for any other reason whatsoever.

How we use your personal information

We only use your personal information in accordance our Polityka prywatności. Please take the time to read this document as it includes important terms which apply to you.

Right to Purchase Goods (Your status)

By placing an order through our site, you warrant that:

 • You are legally capable of entering into binding contracts;
 • You are at least 18 years old;

Our right to vary these terms

We may revise these Terms from time to time to reflect any changes in how we accept payment from you; changes in relevant laws and regulatory requirements; and/or changes in our systems’ capabilities.

Every time you order Products from us, the Terms in force at that time will apply to the Contract made between you and us.

Whenever we revise these Terms in accordance with this clause , we will give you notice of this by stating on our Site that these Terms have been amended and specifying at the top of this page the date on which the amended Terms come into force.

If you are a business customer

This clause only applies if you are a business.

If you are not a consumer, you confirm that you have authority to bind any business on whose behalf you use our Site to purchase Products.

These Terms and any document expressly referred to in them constitutes the entire agreement between you and us. You acknowledge that you have not relied on any statement, promise or representation made or given by or on behalf of us which is not set out in these Terms or any document expressly referred to in them.

How the contract is formed between you and us

Our order process allows you to check and amend any errors before submitting your order to us. Please take the time to read and check your order at each page of the order pr
ocess.

After placing an order, you will receive an e-mail from us acknowledging that we have received your order. Please note that this does not mean that your order has been accepted. Your order constitutes an offer to us to buy a Product. All orders are subject to acceptance by us, and we will confirm such acceptance to you by sending you an e-mail that confirms that the Products have been dispatched (“Dispatch Confirmation”). The contract between us will only be formed once the dispatch confirmation has been sent.

The Contract will relate only to those Products we have confirmed in the Acceptance Confirmation. We will not be obliged to supply any other Products which may have been part of your order until the acceptance of such Products has been confirmed in a separate Acceptance Confirmation.

If we are unable to supply you with a product, for example because that product is not in stock, is no longer available; or because of an error in the price on our site as referred to in clause ‘Our Products and Descriptions’, we will inform you of this by e-mail and we will not process your order. If you have already paid for the Products, we will refund you the full amount as soon as possible.

These terms, and the contract between us, are always to be communicated in the English, Czech, Slovak or French language.

Consumer Rights

If you are contracting as a consumer, you may cancel a contract at any time within fourteen days, beginning on the day after you received the products. In this case, you will receive a full refund of the price paid for the products in accordance with our refunds policy (set out in clause ‘refund policy’ below).

To cancel a Contract, you must contact us in writing by sending an e-mail to  [email protected] or by sending a letter to:  Kentino s.r.o., Cestmirova 25, 14000 Prague, Czech Republic.

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens’ Advice Bureau or Trading Standards office. Nothing in these Terms will affect these legal rights.

Dispatch and Delivery

We shall determine the delivery method for your order based on the size of the Products comprising your order. For the vast majority of products, we shall use DPD /PPL/Czech post(or such other courier provider of a similar standard as we may from time to time require) to delivery your order. Smaller items may be sent via the Post Office and orders (over 30Kg volumetric weight) where pallets are required, may be delivered by TNT, FedEx  (or other such pallet distributors of a similar standard as we may from time to time require).

European Health & Safety regulations dictate the maximum weight for a single parcel is 30Kg. Therefore all individual items exceeding this weight (physically or volumetrically) must be, as part of an order or individually, shipped using a pallet freight service. If this option is not selected at checkout then we will contact you to request any relevant shipment surcharges.

We aim to dispatch your order in same day (if received before 12 noon) for next day delivery, however this may change due to demand. International orders are generally received in less than 8 working days to all points of Europe. See our EU Delivery timeframe sheet for further estimates.

Whilst every reasonable effort shall be made to keep to any delivery date, time of delivery shall not be of the essence and the seller shall not be liable for any losses, costs, damages or expenses incurred by the buyer or any other person or company arising directly or indirectly out of any failure to meet any estimated delivery date.

Delivery will be completed when we deliver the products to the address supplied to us during purchase/checkout and the products will be your responsibility from the completion of delivery.

Ownership of the Products shall transfer to you once we have received payment in full, including all applicable delivery charges.

There will be no delivery until clear funds have been received.

Any items returned to us via courier “refused”, “addressee gone away” or cancelled orders will be subject to full cost of the impaired delivery.

 Surcharge Postcodes:

 Due to the higher cost of delivering to remote, rural or offshore addresses, most carriers impose surcharges for these areas and we in turn have to pass on this cost to be fair to other customers. The following postcode areas are subject to surcharge in addition to our regular delivery rates:

 BT, ZE, HS, KW, IV, IM

 G83, GY9

 KA27-28, AB30-AB56, PH18-PH50, PA20-PA99, FK17-FK21, TR21-TR25

Import duty

If you order Products from our site for delivery outside the Czech Republic or outside of European Union, they may be subject to export/import duties and taxes which are levied when the delivery reaches the specified destination.  You will be responsible for payment of any such import duties and taxes. Please note that we have no control over these charges and cannot predict their amount. Please contact your local customs office for further information before placing your order.

You must comply with all applicable laws and regulations of the country for which the Products are destined.  We will not be liable for any breach by you of any such laws.

 

GDPR

We respect all GDPR and all regulation is according to GDPR. These GDPR rules changes frequently and very complex to comply but we comply. If you have any queries please go to web page and check for GDPR https://gdpr.eu/what-is-gdpr/.

Risk and Ownership

The Products will be at your risk from the time of delivery.

Ownership of the products will only pass to you when we receive full payment of all sums due in respect of the products, including delivery charges.

Refunds Policy – Your consumer right of return and refund

To cancel a Contract you must contact us in writing by completing an online RMA (return) form (not ready yeat), sending an e-mail to [email protected] or by sending a letter to: Kentino s.r.o. , Cestmirova 25, 14000 Prague, Czech Republic.

We can charge a re-stocking fee for used or refurbished items up to the value of 20% of the purchasing price. However both the original outbound shipping costs and return shipping costs will be covered by you (the customer).

All refunds will submitted using the same payment method by which the original payment was received.

The ‘Cooling Off Period’ clause only applies if you are a consumer:

Cooling Off Period

We want you to be satisfied when you shop with us. However, occasionally we know that you may want to return a product. As a consumer, you have a legal right to cancel a contract under the consumer protection (Distance Selling Regulations 2000) within seven working days, beginning on the day after you receive the products.

This means that during the relevant period if you change your mind or for any other reason you decide you do not want to keep a product, you can notify us of your decision to cancel the contract and receive a refund subject to the following conditions:

 • You must also return the Product(s) to us immediately, in the same condition in which you received them, and at your own cost and risk;
 • The original packaging material must be used in order to maintain the integrity and security of the product during return transit;
 • Unless the products are faulty or not as described, we will be responsible for the cost of returning the products to us or, where relevant, the cost of us collecting the Products from you. We will notify you on receipt of your cancellation notice of the charge (if any) to be incurred for collecting the Products from you;
 • You have a legal obligation to take reasonable care of the Products while they are in your possession. If you fail to comply with this obligation, we may have a right of action against you for compensation;
 • The products do not compromise of consumable goods, except where a fault has been discovered that could not have been identified without unsealing the products.
 • The products do not compromise of computer software which has been unsealed

These terms and conditions do not affect consumers’ statutory rights as contained in current legislation governing the relationship between consumers and businesses.

Advice about your legal right to cancel the contract under these regulations is available from your local Citizens’ Advice Bureau or Trading Standards office.

Defective, Damaged, Not as Described and other returns

Should you deem a product to be defective, not as described or otherwise unsuitable then we reserve the right to repair, replace or refund the item. We will notify you of our itentions via e-mail within a reasonable period of time. We will usually process your repair, replacement or refund as soon as possible and, in any case, within 30 days of receiving the defective Product. If you elect a refund of a Product returned by you because of a defect it will be refunded as per our refunds policy, including a refund of the part of the delivery charge which related to that defective product for sending the item to you and the cost incurred by returning the defective product to us (subject to a maximum reimbursement equal to the original outbound shipping cost). If you are entitled to a repair or replacement of a defective product we will not charge you for redelivery of the repaired or replaced product.

We will endeavour to arrange collection for all defective, damaged and not as described items. Where this is not possible we will reimburse return shipping costs at our discretion up to a maximum reimbursement equal to the original outbound shipping cost of the goods.

Price and Payment

The price of any Products will be as quoted on our site from time to time, except in cases of obvious error.

The price of a product does not include delivery charges. Our delivery charges are as quoted on our site from time to time and are confirmed in the Dispatch Confirmation.

Prices are liable to change at any time, but changes will not affect orders in respect of which we have already sent you an Acceptance Confirmation.

While we try and ensure that all prices on our website are accurate, errors may occur. In the event that a product is listed at an incorrect price due to typographical error or error in pricing information from our suppliers, taxes or duty changes, we reserve the right to refuse or cancel any orders listed at the incorrect price whether or not the order has been confirmed. If we discover an error in the price of goods you have ordered we will inform you as soon as possible and give you the option of reconfirming your order at the correct price or cancelling it. If we are unable to contact you we will treat the order as cancelled. If you cancel and you have already paid for the goods, you will receive a full refund back to the original form of payment.

Payment for all products must be by credit, debit card, PayPal or Bank Transfer. We accept card payment with Visa, Visa Electron, Visa Debit, MasterCard and Maestro (including Switch). We shall not dispatch any Products until we receive cleared funds. No payment shall be deemed to have been received until we have received cleared funds. Please be aware that if you are using PayPal as your payment method we reserve the right to not ship to unconfirmed addresses.

Your credit/debit card details will be encrypted by us to minimize the possibility of unauthorized access or disclosure. Authority for payment must be given at the time of order. If there is a problem taking payment for all or part of your order, we may contact you by telephone or e-mail.

Written communications

Applicable laws require that some of the information or communications we send to you should be in writing. When using our site, you accept that communication with us will be mainly electronic.  We will contact you by e-mail or provide you with information by posting notices on our website. For contractual purposes, you agree to this electronic means of communication and you acknowledge that all contracts, notices, information and other communications that we provide to you electronically comply with any legal requirement that such communications be in writing. This condition does not affect your statutory rights.

Notices

All notices given by you to us must be given to: Mgr. Michal Beno / Kentino s.r.o. , Cestmirova 25, 14000 Prague, Czech Republic. We may give notice to you at either the e-mail or postal address you provide to us when placing an order, or in any of the ways specified in clause 13 above. Notice will be deemed received and properly served immediately when posted on our website, 24 hours after an e-mail is sent, or three days after the date of posting of any letter. In proving the service of any notice, it will be sufficient to prove, in the case of a letter, that such letter was properly addressed, stamped and placed in the post and, in the case of an e-mail, that such e-mail was sent to the specified e-mail address of the addressee.

Events outside our control (Force Majeure)

We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under a Contract that is caused by events outside our reasonable control (Force Majeure Event).

A Force Majeure Event includes any act, event, non-happening, omission or accident beyond our reasonable control and includes in particular (without limitation) the following:

 • strikes, lock-outs or other industrial action;
 • civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat or preparation for war;
 • fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster;
 • impossibility of the use of railways, shipping, aircraft, motor transport or other means of public or private transport;
 • impossibility of the use of public or private telecommunications networks;
 • the acts, decrees, legislation, regulations or restrictions of any government.

Our performance under any Contract is deemed to be suspended for the period that the Force Majeure Event continues, and we will have an extension of time for performance for the duration of that period. We will use our reasonable endeavours to bring the Force Majeure Event to a close or to find a solution by which our obligations under the Contract may be performed despite the Force Majeure Event.

TFT, LCD & Plasma Pixel Policy

A 15 inch LCD display running at a resolution of 1024 X 768 contains 768,432 pixels; each pixel is made up of 3 sub pixels giving a total of 2,359,296 pixels. A 19 inch LCD display running at a resolution of 1280 X 1024 contains 3,932,160 pixels, and a 24 inch LCD display running at 1920 X 1200 contains 6,912,000 pixels, having a few “dead” pixels is not considered a defect. It is rare for a LCD screen to ship with, or develop pixel irregularities. If or when a dead pixel occurs, it is not an indication that more will occur. It is usually a solitary incident. Therefore, bargain hardware feel it is important to make our customers aware that some screens may have slight irregularities in the form of dead pixels. Within the first 28 days from purchase unfortunately, bargain hardware will only be able to replace a screen that has three or more pixel defects spread across the screen, or two dead pixels that are connected to each other. We are sorry for any disappointment this may cause our customers, however, the manufacturers of TFT; LCD and LED screens dictate this policy with far less lenient policies than ours.

Medical equipment and supplies

All respirators and medical supplies should be delivered as stated, however there is possibility to change them without prior notice by other similar item following the same quality and same or higher selling value. The filtration classes should be followed. For example If you order FFP3 respirator you will receive FFP3 respirator. 

Our warranty for products

Where goods supplied are still under manufacturer’s warranty, then the buyer must exercise the warranty directly with the manufacturer/agent and not at our site or company or with Mgr. Michal Beno.

Where goods under manufacturer warranty cannot be repaired they will be replaced by the manufacturer and not by our company or by Mgr. Michal Beno.

Where an item is sold as refurbished or used, without original manufacturer warranty and unless expressly stated otherwise in a product’s description, we will provide a RTB (Return to Base) warranty that on delivery and for a period of 14 days from delivery, the products shall be free from material defects. This warranty is non-transferable and does not apply in the circumstances described here:

The warranty in the above clause does not apply to any defect in a product arising from:

 • Fair wear and tear;
 • Wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence
  by you or by any third party;
 • Any alteration or repair by you or by a third party who is not one of our authorized repairers;
 • Any software installed by you or on your behalf; or any file corruption, internet usage or any virus or bug which infiltrates or damages the Product.

The warranty described above shall apply to hardware products only and no warranty is given in relation to batteries provided as part of your order. Batteries are consumable items and are expected to require replacement over time. We give no guarantee as to how long a battery will hold its charge or work away from the mains supply.

If you are a consumer, this warranty is in addition to your legal rights in relation to products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens’ Advice Bureau or Trading Standards office.

We reserve the right to test any Product returned to us in accordance with these terms. If, on testing, it transpires that you have not complied with the provisions of these terms, specifically in relation any product returned to us is damaged through misuse, is missing parts or is in an unsellable condition due to your own acts or omissions, we will have no liability to repair or replace the products and shall be entitled to return the products to you in their existing condition.

Order adjustments

The quantities on stock may vary from reality due to several reasons. For example the quantity on stock is lowered after some time period of payment confirmation.

Sometimes when there is special case we have right to replace products in the order by similar one that is matching required properties. The replacement shall be done with way that you receive the same quality or the better or you receive item with overall same or higher selling value.

Law and jurisdiction

Contracts for the purchase of Products through our site and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) will be governed by Czech law. Any dispute or claim arising out of or in connection with such Contracts or their formation (including non-contractual disputes or claims) shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Czech Republic.

Kentino s.r.o.

Cestmirova 25

14000 Praga

Czechy

Company ID: CZ05066743

Basic terms

For all prices and products, we reserve the right to make adjustments due to errors, changing market conditions, product discontinuation or typographical errors in advertisements. Allegro is not responsible for manufacturer price changes, which may occur at any time without notice. The product images on this web site may not exactly reflect the product you receive. Design revisions and color variations may exist.

Please keep all packing material and documentation in the event that your equipment has to be serviced or returned. Before returning any product, you must obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. NO returns, of any type, will be accepted without an RMA number. Please have the following information on hand when calling for an RMA number: customer name, invoice number, serial number and the nature of the problem

Rights & restrictions

 1. Members must be at least 18 years of age.
 2. Members are granted a time-limited, non-exclusive, revocable, nontransferable, and non-sublicensable right to access that portion of the online course corresponding to the purchase.
 3. The portion of the online course corresponding to the purchase will be available to the Member as long as the course is maintained by the Company, which will be a minimum of one year after Member’s purchase.
 4. All ASIC miners are delivered in terms of agreement for craft. These machines are manufactured and adjusted to specific needs of the customers. Also the price of these machines is dependant on financial market fluctuation and also therefore the right to return these miners within fourteen days or other period can not be applied. 
 5. The videos in the course are provided as a video stream and are not downloadable.
 6. By agreeing to grant such access, the Company does not obligate itself to maintain the course, or to maintain it in its present form.
Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek 9:00-18:00
Zamknięte w sobotę
Zamknięte w niedzielę

Telefon:

Whatsapp

+420 602 338783
(czeski telefon)

Biuro ogólne:

Opletalova 20, 11000 Praga, Czechy

pl_PLPolish